За 7 ноември – обективно и честно

Днес се навър­ш­ват 100 години от най-важното събитие на ХХ век – Великата октом­в­рийска социалис­тическа революция. Много е говорено за негатив­ните страни, не е нужно да пов­таряме тези опорни точки, а и стара е мак­симата, че всяка революция изяжда децата си, че бур­ните времена са интересни, но и опасни. След Октом­ври бе изг­радена дър­жава, в която милиони хора живяха и градяха, водени от идеализъм и каузи. Те, а не страхът, са в основата на индус­т­риализация, непоз­ната по обем и скорост в светов­ната история. Същото важи за победата над фашизма, тя бе всенародно дело. За нея живота си дадоха 27 милиона рус­наци и граж­дани на другите народи на Съвет­с­кия съюз. Без тех­ните идеали, усилия и жер­тви, светът днес щеше да е фашис­тки. Неимоверни, непосилни, но героични бяха усилията за въз­с­тановяването от пепелищата на вой­ната на огром­ната страна. Броени години по-късно СССР изп­рати човек в Кос­моса, укроти атома, пос­тига гран­диозни успехи в науката. Съюзът бе дър­жава, в която мирно живееха десетки раз­лични народи и това бе реално превъп­лъщение на един идеал на заед­ността. СССР бе вдъх­новение за десетки народи по света – за социална справед­ливост, за национална независимост и лик­видиране на колониализма. И това не е плод на нечие насилие, а на надеж­дата и примера, че може да има и друго, по-добро общес­тво. След краха на СССР, за който много се пос­тараха на Запад с пропаган­дни, икономически, политически и военни сред­с­тва, бе съз­даден еднополюсен свят, който изпадна в без­въз­в­ратна агония – едва след чет­върт век. Социализ­мът се нуж­даеше от реформи, но перес­т­рой­ката не пред­ложи реални и работещи. Нека отбележим, че най-мощната и интен­зивно рас­тяща икономика в света днес е именно на социалис­тическа страна – Китай! На Запад страхът от революция и примерът на социализма стояха в основата на социал­ната дър­жава, именно след раз­пада на СССР нас­тъпи поетап­ната лик­видация на социал­ните дос­тижения, дик­татът на тран­с­национал­ната олигар­хия. Октом­ври остави своя сериозен отпечатък в историята. Нека гледаме на него не в черно или бяло, а с нуж­ната обек­тив­ност и баланс.

Теофан Гер­манов