Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Обаче Новите Hагли

Новите Hагли

Вчера се със­тоя премиерата на докумен­тал­ния филм „Граница” на раз­с­лед­ващата жур­налис­тка Елена Йон­чева. Както винаги тя се справи смело в защита на истината, спази жур­налис­тичес­ката етика и високите професионални стан­дарти, за да е инфор­миран бъл­гар­с­кият граж­данин как дър­жавата пази национал­ния интерес и как харчи неговите пари за оградата по българо-турската граница. Във филма бяха показани шокиращи факти: ако един метър от аналогич­ното съоръжение в Гър­ция струва 250 евро, то ние плащаме по 500 евро. С „мал­ката” раз­лика, че в Гър­ция оградата е двуредова, а у нас едноредова.

Раз­тър­с­ващи бяха кад­рите как защит­ното съоръжение е щур­мувано с помощта на най-обикновена стълба, как­вато всеки може да закупи в квар­тал­ната железария, как канал­джийс­ката мафия, която генерира печалби от милиони евро, прекарва всекид­невно миг­ранти – деца, старци, но и млади мъже, сред които могат да се крият терористи. Или нак­ратко – как границата ни въп­реки прех­валената ограда е раз­г­раден двор. За това във филма свидетел­с­т­ват гранични служители, които всекид­невно присъс­т­ват там!

Беше цитиран и док­лад на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, който за сетен път припомня, че в Бъл­гария коруп­цията е придобила епидемични раз­мери, а инс­титуциите без­дейс­т­ват срещу това явление, което отдавна е зап­лаха за национал­ната сигур­ност. Фил­мът – отново ще кажем – е пример как се прави жур­налис­тика! Нес­лучайно на премиерата присъс­т­ваха десетки колеги, политици и общес­т­веници.

Изненад­ващо, минути преди излъч­ването на филма се появиха пред­седателят на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ и на Комисията за вът­решни работи в пар­ламента Цветан Цветанов и вицеп­ремиерът Валери Симеонов. Присъс­т­вието им, раз­бира се, не бе проб­лем. Проб­лем бе поведението им! Пред шокираната пуб­лика двамата разиг­раха сцена, която напълно зас­лужава заг­лавие „Новите Нагли”. Симеонов пос­тоянно апос­т­рофираше, а след края на филма Цветанов взе мик­рофона и започна да прави изяв­ления, да раз­дава оценки, да дава думата на репор­терите.

Като какъв се изживяваше политикът – като рок звезда, като кон­феран­сие, като кинок­ритик или като обик­новен политически скан­дал­джия?! И вместо да прояви заг­риженост от изнесените факти и да си нап­рави самок­ритика, Цветанов препов­тори добре поз­натите опорни точки: Оградата е започ­ната по времето на „лошия Орешар­ски” (нищо, че лен­тата на Йон­чева е снимана преди сед­мици), че правител­с­т­вото взема мерки, че премиерът лично (!?!) ще изг­леда филма и ще нап­рави проверки.

Раз­бира се, побърза да смени темата – с раз­мах­ване на папки отп­рави искания пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова – точно там в киносалона и вед­нага — да под­к­репи законоп­роект на ГЕРБ за ревизия на приватизацията.

Тотална липса на дър­жав­ническо мис­лене, на лидер­с­тво и уважение към фак­тите.

Нагло и без­пар­донно! Но истината рано или късно ще излезе наяве!

Елена Йон­чева продъл­жава бит­ката на чес­т­ната жур­налис­тика – тя обяви граж­дан­ска плат­форма за набиране на сиг­нали за коруп­ция, която ще заработи в името една по-справедлива Бъл­гария!

Свет­лана Шарен­кова

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...