Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Сърцето на България бие на Шипка

Сърцето на България бие на Шипка

Сърцето на България бие на Шипка

Сто и четиридесетата годиш­нина от Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ско роб­с­тво и под­вигът на рус­ките войни-освободители, на бъл­гар­с­ките опъл­ченци и побор­ници за свобода, на строителите на въз­к­ресената бъл­гар­ска дър­жав­ност, бе отбелязана от милиони граж­дани в цялата страна. Трети март отново бе най-величавият праз­ник за бъл­гарите. Присъс­т­вието, особено на младите, бе масово! Пат­риотиз­мът не е минало, а нас­тояще и бъдеще! Само тези, които бяха на десет­ките митинги и праз­нен­с­тва, могат да оценят емоцията, която владее душите, умовете и сър­цата на бъл­гарите. Бяха опровер­гани внушенията, че общес­т­вото ни е апатично, че национал­ните праз­ници са просто по-дълги почивни дни, че за младите поколения бъл­гар­с­кото е демоде, а всичко чуждо и западно е житейски идеал. Отново десетки хиляди с пат­риотичен плам в сър­цата се стекоха на историчес­кия връх Шипка, който най-силно сим­волизира бой­ната и духовна дружба, героизма и себеот­рицанието на народите на Бъл­гария и Русия. Бяхме на Шипка, въп­реки зим­ното време, въп­реки опитите праз­никът да мине помежду другото. На върха, сред хората, сим­волично присъс­т­ваха не само пър­вите ни дър­жавни лидери, но и духов­ните водачи на бъл­гари и руси – пат­риар­сите Неофит и Кирил, които отс­лужиха обща литур­гия в памет на загиналите за нашата свободата. Това е същият дух, който преди 140 години тър­жес­т­вува – духът на славян­с­ката и правос­лавна солидар­ност и дружба. Прав­диви бяха думите на дър­жав­ния глава Румен Радев, че в темелите на нашата свобода са вградени кос­тите на рус­ките и на бъл­гар­с­ките герои. Прав­диви бяха и думите на пат­риарх Кирил, че историчес­ката истина не бива да се заб­равя и под­вигът на рус­кия народ да се под­меня или премъл­чава в името на конюн­к­турни интереси. Рус­кият пат­риарх сподели, че е вдъх­новен от видяното на Шипка, от срещите си с обик­новените бъл­гари, които са запазили предаваните от деди, бащи и майки на деца и внуци чув­с­тва. Затова бъл­гар­с­кият президент и рус­кият дър­жавен глава Владимир Путин в своите поз­д­равителни пос­лания изразиха воля за нов импулс в българо-руските отношения. Присъс­т­вието, мъл­чаливото прек­лонение пред героите, аплодис­мен­тите към доб­рите думи на дър­жав­ници и духовни лидери, са най-автентичният барометър за нас­т­роенията и чув­с­т­вата на народа. На Шипка той отново каза своята тежка дума и е време да замъл­чат онези малоб­ройни елити, свик­нали да взимат политически решения, без да го питат. Тях народът на Шипка нег­лижира и освирка, като показа: И след 140 години сър­цето на Бъл­гария продъл­жава да бие на връх Шипка!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...