Да бъдеш Виктор

Унгар­с­кият премиер Вик­тор Орбан спечели за трети пореден път мнозин­с­тво от две трети. Вик­тор отново значи „Победител” – в пряк и преносен смисъл. Огром­ните победи на Владимир Путин в Русия, на Орбан в Унгария очер­тават лидер­с­т­вото на бъдещето –решително, силно, пат­риотично, социално, кон­сер­вативно. И това, въп­реки злос­т­ните атаки, натиска от вън­шни сили, финан­сите и медиите на Сорос. Събитията доказаха: Вашин­г­тон и Брюк­сел не са без­г­решни, и там царят всъщ­ност е гол…Партията на Орбан ФИДЕС съчетава успешно кон­сер­ватив­ната идеология и хрис­тиян­с­т­вото с редица социални политики и без­ком­п­ромисни мерки срещу монополите и бан­ките, в защита от миг­ран­т­с­ките потоци, за укреп­ване на традицион­ното семейс­тво. Орбан е идеологът на дес­ния прочит на нелиберал­ното общес­тво (време е и за ляв прочит, а социалис­тите в Анг­лия, Пор­тугалия и БСП у нас, начело с Кор­нелия Нинова, са един­с­т­вените леви в ЕС, които имат успехи, точно защото имат работещи идеи и прак­тики в тази посока на отричане на проваленото статукво). Стожер е на национал­ната дър­жава, праг­матик и балан­сьор във вън­ш­ната политика — членувайки в ЕС и НАТО, Будапеща намира пътища към Русия и Китай. Може да се спори дали повече кон­сер­ватив­ното или социал­ното (мес­т­ната плат­форма на ПЕС бе сразена с едва 11% вот) е над­деляло за победата, но на неолиберал­ното статукво и кор­поратив­ния глобализъм бе нанесен пореден звучен шамар след Брек­зит, след Тръмп, с победата и огром­ната популяр­ност на водената от Румен Радев политика у нас, с избор­ния шамар срещу Мер­кел и Шулц (завър­шил с обречен брак по сметка между тях), с краха на сис­тем­ните пар­тии и с въз­хода на патриотично-консервативни и автен­тично леви пар­тии в целия ЕС. С изборите в Унгария ще се засили походът срещу под­мяната на автен­тич­ните европейски идеи (социална, хрис­тиян­ска, на съюз на национал­ните дър­жави) с идеи-менте (евроат­лан­тически цен­ности, неолиберализъм, джен­дър). Поуката за нас–България има много сход­с­тва по територия, население, историческа съдба, общес­т­вени нас­т­роения с Унгария. Време е и ние да кажем: Бъл­гария е страна без „начал­с­тва”, сами съз­даваме и отвоюваме съд­бата си!

Теофан Гер­манов