Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Най-сетне признаха, че сме втора ръка

Най-сетне признаха, че сме втора ръка

Европейс­ката комисия въз­намерявала да заб­рани продаж­бата на хранителни продукти от големи тър­гов­ски марки на по-ниско качес­тво в Източна Европа. Въз­намерявала. 

Каква милост само, мерси. 

Телевизиите вяло съоб­щиха новината – а тя си струва да бъде обговорена: защо продъл­жават да ни смятат за втора ръка, защо десет години ни пробут­ват бок­луците си? 

Къде е гос­подин Ю — Лигавият Целувач? 

Какво тол­кова под­к­репяте ударите в Сирия — под­к­репете най-сетне соб­с­т­вения си народ? 

Какво „помирявате“ Запад­ните Бал­кани — помирете хит­реците от ЕС поне с някакъв приб­лизителен морал. 

Защо обаче, Брюк­сел­с­ките Вам­пири смятат, че бъл­гарите са втора ръка? 

Ето ти тема за анкета. 

Пър­вият въз­можен отговор може да е: Защото бъл­гар­с­ките управ­ници се дър­жат налудно сер­вилно с тях. 

Нашите политици не виж­дат по-далеч от носа си, обаче бързо се изхит­риха и започ­наха да говорят главно за Бъдещето. 

Добри ученици се оказаха в дивотиите. 

Комунис­тичес­ката док­т­рина твър­деше, че парите, нап­ример, ще отм­рат окон­чателно в началото на 80-те години на миналия век. 

Много ги подиг­раваха тогаваш­ните управ­ници за тази фан­тазия – но се оказа, че в извес­тен смисъл те поз­наха, макар и със закъс­нение: трий­сетина години по-късно парите наис­тина отм­ряха за немалка част от народа. 

Ако не вяр­вате, питайте един пен­сионер — пари ли са 200 лева на месец. Те са съв­сем друго: покана да се омиташ вече от този свят, да не се моташ наоколо и нахално да тикаш в очите на Властта клетия си живот. 

Няколко дни по-късно забиха нов пирон в ков­чега на дър­вар­с­ката пропаганда: 33 хиляди души у нас имали зап­лата над 5 хиляди лева, за пос­лед­ните 4 години броят им се увеличил с 50 процента. Тези 50% трябва да шаш­нат пуб­ликата, когато Нас­тоящето се боядисва с розова боя. 

Както и ония 33 хиляди души — въп­реки че те са прашинка в срав­нение с милионите бед­няци, които се тът­рят някак към Бъдещето. 

Кеворк Кевор­кян

От „Епицен­тър”

(със сък­ращения)

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...