Накъде отива доверието в българския офицер?

Поводът да напиша тези редове е преодоляването на ветото на президента върху промените в Закона за воен­ното разуз­наване. 134 народни пред­с­тавители казаха „да“ на тек­ста, които дава въз­мож­ност военен разуз­навач №1 у нас да бъде и цивилно лице. Раз­бира се, със съот­вет­ните изис­к­вания за наз­начаване на тази, кол­кото отговорна, тол­кова и специфична длъж­ност.

Аргумен­тите на привър­жениците на тази промяна бяха свър­зани с въвеж­дането на алтер­натив­ност, т.е. тър­сене на по-компетентни дирек­тори на Служба „Военна инфор­мация“ в МО извън воен­нос­лужещите от Въоръжените сили. Ако се наложи, каз­ват те. И за да има рав­нопос­тавеност между воен­нос­лужещи и циивилни служители в тази сфера. И, защото според някои изказ­вания, служ­бата има пред­мет на дей­ност далеч над воен­ното разуз­наване. Тук нещата отиват малко към над­ведом­с­веност и към старата идея, която беше позаг­лъх­нала, за едно разуз­наване, т.е. вливане на служ­бата в ДАР. И съот­ветно излизане от непос­ред­с­т­веното ръковод­с­тво на минис­търа на отб­раната.

Всичко това бяха раз­лични мнения, но в една посока. Зад тях обаче прозира нещо неп­риятно. Дори и тревожно. Има усещане за намаляване на доверието към бъл­гар­с­кия офицер. Несигур­ност в неговата под­готовка и готов­ност да му се повери тази национана отговор­ност. Ако не е така, защо му се търси алтер­натива? Или е кон­с­татиран проб­лем в сис­темата за обучение и образование на воен­ните разуз­навачи и на бъл­гар­с­ките офицери, като цяло. Изг­лежда, с основание питат някои, се залага началото на след­ващите такива промени във Въоръжените сили. И след като цивилни лица имат пос­лед­ната дума, това може да се случи. По-важен, обаче, е въп­росът „Накъде отива доверието в бъл­гар­с­кия офицер?“.

Спир­дон СПИР­ДОНОВ