Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Президентът Румен Радев: За 30 години надеждите се сблъскаха с реалността

Президентът Румен Радев: За 30 години надеждите се сблъскаха с реалността

Президентът Румен Радев: За 30 години надеждите се сблъскаха с реалността

Грабител­с­ката приватизация, пренапис­ването на историята, обез­личаването на бъл­гар­с­ката кул­тура и традиции ни тлас­наха към материална и духовна бед­ност, написа дър­жав­ният глава по повод годиш­нината от 10 ноем­ври

Преди 30 години Бъл­гария пое с ентусиазъм по нов път. Надеж­дата за по-добър живот обаче се сблъска с дъл­боки обществено-икономически сът­ресения, за които бъл­гарите платиха висока цена. Грабител­с­ката приватизация, пренапис­ването на историята, обез­личаването на бъл­гар­с­ката кул­тура и традиции са част от явленията, които ни тлас­наха към материална и духовна бед­ност.

Осъз­нахме, че промяната е труден процес, а не еднок­ратен акт. Резул­татите от дъл­гия път към демок­рация и пазарна икономика все още будят повече тревога, откол­кото успокоение.

Бъл­гария нап­рави своя важен геополитически избор, но не успя да изг­ради трайни основи за вър­ховен­с­тво на закона, раз­деление на влас­тите и свобода на словото. Затова и днес политичес­ките кон­с­татации продъл­жават да се раз­минават с реал­ността на мнозин­с­т­вото граж­дани. Бед­ността, без­наказаните коруп­ция и прес­тъп­ност и нис­кото качес­тво на общес­т­вените услуги продъл­жават да прогон­ват младите и отнемат от бъдещето ни.

Необ­ходимо е да тър­сим решения, адек­ватни на съв­ремен­ните реал­ности. През пос­лед­ните години израс­наха поколения, които не се въл­нуват от стари идеологеми. Нашите деца изис­к­ват да говорим за бъдещето. Да пог­лед­нем в утреш­ния ден с тех­ните очи.

Ако искаме Бъл­гария да се превърне в нор­мална европейска дър­жава – с висок стан­дарт, качес­тво на живот и сигур­ност, трябва да гаран­тираме необ­ратимост на демок­ратич­ните процеси, вър­ховен­с­тво на закона, проз­рач­ност и ефек­тив­ност на инс­титуциите, изг­раж­дане на нова политическа кул­тура и фор­миране на свободно и овлас­тено граж­дан­ско общес­тво.

Реал­ната промяна, която да осмисли живота и да даде пер­с­пек­тива на всеки бъл­гар­ски граж­данин, зависи от всички нас. Отс­тояването на демок­рацията изис­ква ежед­невна воля срещу всеки опит за под­мяна. Изис­ква да отх­вър­лим апатията и отчуж­дението, които откъс­ват хората от соб­с­т­вената им дър­жава и оставят мал­цина да решават на тъмно ней­ното бъдеще. Няма сила, която да устои на сплотения около каузата да въз­роди дър­жавата си и да отс­тоява дос­тойн­с­т­вото си бъл­гар­ски народ.

От фейс­бук страницата на дър­жав­ния глава

(Заг­лавието е на ЗЕМЯ)

Икономика

Култура

Климент Атанасов представя “Брегове“

Климент Атанасов представя “Брегове“ - поредната си колекционерска изложба

Отк­риването е на 28 юли 2021 г. в БХГ “Петко Зад­гор­ски“. С изложба…

Прочети още:

Loading...

Спорт

200 000 лева премия за „сребърната“ Антоанета Костадинова

Олим­пийс­ката вицешам­пионка Антоанета Кос­тадинова ще получи 200 000 лева за второто си място, спечелен в стрел­бата с въз­душен пис­толет от 10

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие