Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Преход за кило банани

Преход за кило банани

Тези дни мнозина спорят какво ни даде и какво ни отне преходът? Изказ­ват се всевъз­можни екс­перти, изпъл­зяха веч­ните пещерни антикомунисти, леят се „мъдри” приказки и лозунги. Но е факт – половин Бъл­гария продъл­жава да си иска социализма, а другата половина ругае нас­тоящето! Значи надеж­дите за промяна се сблъс­каха с реал­нос­тите на неолиберал­ния капитализъм. И може би греш­ката е вярна – светът все по-ясно раз­бира, че той наис­тина е… гнил.

Ако не беше, защо днес сме сред пър­вите в света по песимизъм? Защо демог­раф­с­ката катас­т­рофа ни мори като нация? Към 1989 година бяхме на 27-о място в света по раз­витие, а днес сме на 28-о — пос­ледно място в ЕС. За 28 години през тер­минал 1 и 2 в свободно тър­сене на по-добър живот и заради мизерията завинаги си тръг­наха 2 000 000 бъл­гари. И преди, и сега сме част от геополитически съюзи, но докато някога имаше стремеж за духовно отваряне към света и тър­говия със Запада, сега „начал­с­т­вата” на нашите управ­ляващи не дават на Бъл­гария да гъкне за соб­с­т­вена вън­шна политика. Преди уж не можехме да критикуваме влас­тимащите по телевизии и вес­т­ници, а днес властта си купува медиен ком­форт с дър­жавни и европейски пари. И сме на срам­ното 111-о място по свобода на словото… Преди здравето и прос­ветата бяха без­п­латни и дос­тъпни за всеки, а днес отдавна са превър­нати в стока и привилегия за богатите. Преди живеехме не богато, но дос­тойно, всеки имаше сигурна работа и доход, както и пен­сия, която гаран­тираше спокойни старини, всяко семейс­тво пос­т­рои и обзаведе жилище. Сега сме пожиз­нени роби на монополите и бан­ките. Преди имаше член Първи от кон­с­титуцията, а днес член Първи е ГЕРБ. ГЕРБ печели избори с манипулации, насаж­дане на страх и кор­поративен вот. Имахме армия от 120 000 наборни вой­ници, а днес войс­ката ни не може да напълни и един стадион, но пък хар­чим милиарди народна пара за изт­ребители, които още са на чер­тож­ната дъска. Преди земеделието ни изнасяше продук­ция в Европа и Араб­с­кия свят, сега ядем вносни плодове, зелен­чуци, месо. Преди в мал­ките градове хората не зак­люч­ваха къщите си, а днес в селата въз­рас­т­ните хора зас­пиват в страх дали няма да бъдат ограбени и пребити. Преди – обичат да пов­тарят антикомунис­тите – в магазините нямало банани през цялата година. Е – струваше ли да преживеем всичко това заради кило банани?!

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие