Поклон пред подвига на антифашистите!

Издателите и редак­цион­ният екип на ЗЕМЯ под­к­репят инициативата на Меж­дународ­ната федерация на бор­ците от Съп­ротивата – Асоциация на антифашис­тите (FIR), и на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз на учас­т­ниците в антифашис­т­ката борба у нас да бъде предос­тавен статут на ветерани от Втората световна война (обръщението на FIR до бъл­гар­с­ките инс­титуции пуб­ликуваме на стр. 7). Това би било израз не само на уважение към мал­цината живи учас­т­ници в нашата съп­ротива, но и на европейско отношение към миналото – страни като Фран­ция, Италия, Гер­мания, Авс­т­рия и много други се отнасят с уважение към тези, които под страх от реп­ресии и смърт за тях и близ­ките им, са взели учас­тие в бит­ката срещу кафявата чума и са отс­тоявали идеите си за мир, хуманизъм, свобода и социални права. Уважението към мър­т­вите и към живите герои от Съп­ротивата е пър­вата и основополагаща мярка за опаз­ване от опас­нос­тите на неофашизма, насилието, раз­делението, които стават все по-актуални в днешна Европа. Демок­ратич­ните и цивилизованите дър­жави, мис­лещите и имащите съвест лидери уважават героите на своите народи, независимо от тех­ните политически убеж­дения. Тук няма повод за деление на „наши” и „ваши”, на „комунисти” и „антикомунисти”.

В бъл­гар­с­ките условия става дума за мал­цина живи антифашисти, които в течение на годините след Победата дадоха много от себе си за раз­витието на Бъл­гария. Тех­ният дос­тоен и чес­тен живот е основанието за почит и грижа от страна на дър­жавата. И тук стой­ност нямат брът­вежите на псев­доис­торици и политици, че фашизъм у нас е нямало, нито клевет­ничес­ките и реван­шис­тки клишета, осмиващи нашата съп­ротива. Нашата съп­ротива е факт и тя, заедно с учас­тието в зак­лючител­ната фаза на вой­ната и със зас­тъп­ничес­т­вото на Съвет­с­кия съюз са били основ­ната гаран­ция за суверенитета и териториал­ната цялост на Бъл­гария след Втората световна война. Те спасиха честта и дос­тойн­с­т­вото на Бъл­гария! Бъл­гария днес им дължи пок­лон, благодар­ност, уважение, дос­тойни старини!

ЗЕМЯ