Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Всеки народ заслужава съдбата си!

Всеки народ заслужава съдбата си!

Ще обобщя двете най-важни новини: Пър­вата е, че ще намалим ДДС-то на заведенията, въп­реки че хората ще продъл­жат да си го плащат към тях гаран­тирано. Това означава, че в бюджета ще има по-малко пос­тъп­ления, които ще се ком­пен­сират от… повишено на 24% ДДС за всички останали стоки и услуги. Какво означава това, скъпи приятели? Че вместо да се въведе по-ниско ДДС за основ­ните стоки и услуги, как­вото е в цяла Европа, то у нас ще се вдигне, но пък ще подарим едни допъл­нителни печалби на най-крадливите пред­п­риемачи в Бъл­гария. А че са най-крадливи, призна самият Борисов, уговаряйки ги „най-сетне да си изкарат биз­неса на светло“, след като им прави този подарък. Та вместо да ги вкара в зат­вора, ще им прави подаръци, които в крайна сметка ще платим ние с очак­ваното повишение на ДДС на 24%. Второ, вече стана ясно, че здрав­ната ни сис­тема издиша отв­сякъде, тъй като, от една страна, богатите плащат много по-малко здравни осигуровки от бед­ните, а от друга, прекалено много сред­с­тва се наливат към час­т­ниците, докато лип­с­ват сред­с­тва за дър­жав­ните бол­ници, които са един­с­т­вените, способни да отговорят на една здравна криза. Та точно в този момент здрав­ният ни минис­тър Ананиев отново започва да прокарва идеите си за… допъл­нително приватизиране на здравеопаз­ването. Ананиев ясно заяви, че не се е отказ­вал от своите два модела, които пред­ложи през 2018 г., и сега е момен­тът да се приложат. Едва ли си спом­няте за тях, затова ще ви ги припомня нак­ратко: Пър­вият пред­ложен от него модел пренасочва здрав­ните вноски от НЗОК към час­тни зас­т­рахователи по желание на осигуреното лице, като НЗОК не само ще изгуби част от приходите си, но и ще се превърне в гарант, в случай че фалира някой от соб­с­т­вените й кон­куренти. Рис­кът винаги ще се прех­върля върху НЗОК, а приходите ще влизат в джобовете на час­тни зас­т­рахователи. Вторият модел пак вкарва час­тни зас­т­рахователи и се крепи на три стълба: задъл­жително осигуряване, задъл­жително зас­т­раховане и доб­роволно зас­т­раховане. Задъл­жител­ното осигуряване е към НЗОК, като НЗОК ще пок­рива само основен пакет от услуги. Задъл­жител­ното зас­т­раховане към час­тно зас­т­рахователно дружес­тво пък ще пок­рива допъл­нителни услуги, ако, раз­бира се, реши да ги пок­рие. Та вторият стълб ще поема раз­ходите над определена „гранична линия“ и условно ще струва 12 лв. За да изясни метода на прилагане на пред­ложената реформа, Ананиев даде след­ния пример: При гранична линия от 700 лв. и бол­ничен прес­той на същата или по-ниска стой­ност раз­ходите се раз­п­ределят, както следва: 90% от 700 (630 лв.) се зап­лащат от НЗОК и 10% (70 лв.) се доп­лащат от пациента. Няма значение, че се е осигурявал цял живот, ще доп­лаща и това е. Пациен­тът освен това ще зап­лаща и „допъл­нител­ните екс­три“, които е изб­рал сам по време на лечението. За какви „екс­три“ става въп­рос не уточ­нява, но ще припомня, че и сега пациен­тите си плащат за неща като марли и бинт. В обоб­щение, здрав­ноосигурените лица ще са принудени, от една страна, да зап­лащат допъл­нителни здравни зас­т­раховки към час­тни зас­т­рахователи, а от друга, ще поемат 10% от лечението си винаги. Плюс „екс­три“ като бинт, раз­бира се. Всеки народ си зас­лужава съд­бата.

Ще има ли реак­ции?

Народе???

Даниела Пен­кова

От „Клуб 24 май”

(Заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...