Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Борбата срещу наркотрафика е битка за бъдещето на България

Борбата срещу наркотрафика е битка за бъдещето на България

Преди два дни се със­тоя спецак­цията на Главна прокуратура, съв­мес­тно с Вът­решна сигур­ност на МВР, при която бяха арес­тувани най-висшите служители от служ­бите, които по фун­к­ционална харак­терис­тика са били приз­вани да се борят с нар­кот­рафика. Фак­тът, че на върха на тази струк­тура има коруп­ция и тя пос­тавя „чадър” над улич­ните нар­кот­рафиканти, които тровят децата на Бъл­гария, категорично опровер­гава самох­вал­ните твър­дения на управ­ляващите от ГЕРБ… А те твър­дят, че денонощно ловят огромни пратки дрога и пар­т­ньор­с­ките служби благодарят на нашето правител­с­тво. Явно е, че това е пълна лъжа и кух PR и след като Бойко Борисов е започ­нал пуб­лич­ната си кариера като главен сек­ретар на МВР, значи е бил некадърен за този пост.

Влас­товият полицейски „чадър” над трафиканти на нар­котици е едно от най-крещящите доказател­с­тва колко силно криминал­ният преход е пов­лиял на със­тоянието на спец­с­луж­бите и колко е дъл­бок раз­падът на дър­жав­ността и закон­ността в Бъл­гария.

Коруп­цията е обх­ванала като тумор цялата дър­жавна струк­тура и това не се нуж­дае от доказ­ване за мнозин­с­т­вото от бъл­гарите и за Европейс­кия съюз, който е приел, че сме най-бедните и най-корумпираните…И тол­коз – „взорът надежда не види”…

Каз­ват, че нав­сякъде по света имало корум­пирани полицаи и магис­т­рати, но даже сценарис­тите в Холивуд нямат фан­тазията, за да си пред­с­тавят, че коруп­цията е стиг­нала тол­кова високо в бъл­гар­с­кото МВР.

Затова дейс­т­вията на прокуратурата най-после са абсолютно адек­ватни, нав­ременни, решителни и са очак­вани от бъл­гар­с­кото общес­тво!

Защото — нека напом­ним, че във времената преди 1989-а нар­команията у нас бе прак­тически непоз­ната – прис­т­рас­тените към дрога бяха единици, а органите на МВР противодейс­т­ваха с цялата сила на закона.

В годините на Прехода от раз­битите специални служби, под претек­ста „лус­т­рация от Дър­жавна сигур­ност”, бяха отс­т­ранени ком­петен­тни и лоялни към бъл­гар­с­ката дър­жав­ност служители, а за начал­ници се изреж­даха случайно издиг­нали се пар­тийни пос­луш­ковци, кариеристи без професионализъм и морален интег­ритет. Копираха се чужди модели на поведение и кул­тура, раз­падаха се изконни цен­ности на бъл­гар­щината – правос­лавие, морял, трудолюбие, култ към знанието…

В тази ком­бинация между без­дър­жавие, бед­ност, духовно-ценностна криза и раз­пад на традицион­ното семейс­тво и училище, мнозина млади хора посег­наха към дрогата, а нар­котиците почер­ниха хиляди бъл­гар­ски семейс­тва.

Мръс­ните пари от нар­котиците станаха база, върху която се изг­ради основата на бъл­гар­с­ката организирана прес­тъп­ност. Пуб­лична тайна е че всеки квар­тал на София и другите големи градове имат своите извес­тни нар­кодилъри, мрежи от „бригади” и тър­говци на смърт. А още по-публична тайна е че, те „работят” необез­покоявани и имат „чадър” от служ­бите, които пазят „своите” и жер­т­ват „чуж­дите”.

Ган­г­с­тер­с­ките убийс­тва от годините на прехода са и заради прераз­п­ределението на сферите на влияние в нар­кораз­п­рос­т­ранението.

Днес трябва да бъде атакувана в основите сис­темата на този мръсен биз­нес, защото това явление никога не е било част от бъл­гар­с­ката народоп­сихология. Длъжни сме да се избавим от него, а дър­жавата със силата на закона да нанася удар след удар на национал­ния и меж­дународ­ния нар­кот­рафик. Бъл­гария няма друг, избор ако желае да бъде суверенна и благоден­с­т­ваща европейска дър­жава!

Спецак­цията на Главна прокуратура и МВР трябва да бъде под­к­репена и да си пожелаем, да стане не само акция, а дъл­гос­рочна и без­ком­п­ромисна дър­жавна политика срещу дрогата и организираната прес­тъп­ност. Общес­т­вото ще под­к­репи тази политика!

Свет­лана Шарен­кова

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...