Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Полет над изкукувичето гнездо

Полет над изкукувичето гнездо

Преди дни американ­с­ката Киноакадемия, която раз­дава наг­радите „Оскар”, обяви, че от 2024 г. могат да бъдат номинирани филми, в които основ­ните герои са чер­нокожи, гейове или транс­сек­суални. Някой ще си каже, че това е фал­шива новина или че в Холивуд тотално са изкукали. Второто е! В кукувичето гнездо явно мис­лят, че ще решат проб­лемите, като напишат препоръчителен списък със сюжети. А не се сещат, че проб­лемите днес не са тол­кова расови и въобще не са сек­суални, а са най-вече социални! Защо няма квота за бедни герои, за сюжети на жер­тви на бан­ките, кор­порациите, на тър­гашес­ката здрав­ната сис­тема? Нима те не са реал­ните онеп­рав­дани!? Но тъкмо така се отк­лонява общес­т­веното внимание, нали!? Уж с демок­ратични под­буди се вихри духовен тоталитаризъм и цен­зура. Пред него социалис­тичес­ката кон­цеп­цията за „положител­ния образ на пар­тий­ния сек­ретар” е наивна дет­ска игра. Нали бъл­гар­с­кото социалис­тическо кино съз­даде вечни произ­ведения: „Козият рог”, „Време раз­делно”, „Крадецът на прас­кови”, „Хан Аспарух”, „Капитан Петко вой­вода”, „С деца на море” и десетки други. В тях водещи са общочовешки цен­ности, национални традиции и художес­т­вена висота. Това в САЩ вече няма да е въз­можно, там вече се доб­лижават до нацизма –рушене на памет­ници, горене на заб­ранени произ­ведения… Е, къде е тоталитариз­мът, уважаеми читатели и най-вече зрители!? В мулти-култи Холивуд ще се родят такива блуд­кави недонос­чета, че и с „Оскар”, и без „Оскар” салоните ще са празни, а по цял свят ще се питат: „Фил­мът хубав ли е, или е американ­ски!?”. Със сигур­ност образите на чер­нокожия, гея и джен­дъра ще бъдат тол­кова изтър­кани, че зрителят, вместо да ги заобича, ще ги нам­рази. Така се случва с всяка насила съз­дадено изкус­тво… Опасни прецеденти, защото мяр­ката ще се отнася и до дет­ски филми, ще засегне обек­тив­ността на докумен­тал­ното и науч­нопопуляр­ното кино. Най-мощната в света индус­т­рия за масова кул­тура ще облъчва децата ни с гнус­ната, противоес­тес­т­вена и противокон­с­титуционна джен­дър идеология, със сатанизма в дейс­т­вие, какъвто всъщ­ност е внушението, че полът е роля, а не природа. Това не е твор­ческа грешка, то е углавно прес­тъп­ление!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...