Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Обаче Най-накрая, армията се връща в София

Най-накрая, армията се връща в София

Когато човек учи драматур­гия, вижда и други неща, които, така да се каже, под­помагат наратива. Нап­ример Средизем­номор­с­кият фил­мов инс­титут (MFI) прави своите семинари на няколко ост­рова в Гър­ция — Нисирос, Самос и Родос (много бъл­гар­ски сценаристи и режисьори са минали през тази впечат­ляваща прог­рама). Впечат­ляващото не е морето, кал­марите и октоподите, на които тол­кова им е скучен животът, че сами отиват на масите на турис­тите и мес­т­ните. Впечат­ляващото е, че на всеки ост­ров има гар­низон на гръц­ката армия. Когато попитах един гръцки офицер защо са там (за гръц­ките военни това е ад — да са на ост­рова), той сподели: „Щом има армия на ост­рова, значи има Гър­ция, значи има свобода“. Когато започна умиш­леният натиск към Гър­ция от страна на Тур­ция чрез бежан­ците, точно тези гар­низони спасиха национал­ната сигур­ност. Офицерите и вой­ниците — на първа линия. У нас няма тази сигур­ност. Как, по дяволите, изчезна бъл­гар­с­ката армия от София? Към този момент нямаме нито едно боес­пособно поделение в рам­ките на столицата. Защо? Някой знае ли дали има столица в света без боес­пособен гар­низон? София! Десетки мръс­ници бяха забър­кани в едно чудовищно дело. Тряб­ваше да бъде премах­ната армията от столицата, за да се заг­рабят имотите, които не са час­тна соб­с­т­веност, а соб­с­т­веност на армията. На тях виж­даме прек­расни ком­п­лекси, чиято цена е равна на цялото превъоръжаване на армията днес. Плев­нелиев ще ви обясни най-добре. Той знае. След обявяването на Съединението в Плов­див (1885) никой не е очак­вал, че сър­бите ще напад­нат правос­лав­ните си братя, и затова войс­ката ни е била на тур­с­ката граница. По време на Меж­дусъюз­ничес­ката война никой не е очак­вал, че румън­с­ката армия ще влезе през Оряхово, за да стигне до София. Греш­ките винаги са били едни и същи — няма войска в София. Само преди 20 години имахме съв­сем раз­лична пред­с­тава за отб­раната и сигур­ността. Тогава някак си звучеше музиката от Удс­ток — любов и никаква война… на Запад. Това е минало. Ковид да тръшне идеолозите на предател­с­т­вото към армията!  Днес трябва да се мисли за праг­матич­ните реал­ности. София не може без боес­пособна армия. И новината, прис­тиг­нала от Каракачанов, е хубава. „Едно от нещата, които бяха решени, е да се нап­рави още една група от армейс­ките Специални сили на територията около София. Мисля, че беше нап­равено доста, но това не може да спре, то трябва да продъл­жава“, заяви той пок­рай праз­ника на парашутис­тите. Каракачанов обясни, че специал­ните сили са пър­вите, които ще се наложи да реагират, ако някой се опита да съз­даде война на територията на Бъл­гария.

Добро начало, защото тук трябва нов гар­низон — истин­ски, по американ­ски образец — поделение, военен град, стимули за бъдещето на вой­ниците. Всичко! До този момент Минис­тер­с­т­вото на отб­раната винаги се е раз­г­леж­дало като източ­ник на безот­четен поток на пари към пар­тиите — сделки без логика, смаз­ване на Генерал­ния щаб, унищожаване на Ракетни войски, убийс­тво на ВВС, на Сухопътни войски, смразяваща доминация на цивилни над воен­нос­лужещи. Няма лошо, всеки зас­лужава зап­латата си, но народът трябва да каже дали иска армия, или цивилно минис­тер­с­тво. Каракачанов няма как да реши всички проб­леми, нат­рупани през пос­лед­ните 30 години. Няма как. Но това негово решение е част от хубава стратегия: финан­совите стимули, превъоръжаване чрез вдигане на ВПК, са повече от добра новина за Бъл­гария. София трябва да се радва. Армията се връща!

Емил Спахийски

От в. „Труд”

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...