Какво искаме от и за Северна Македония!?

Какво искаме от и за Северна Македония!?

По темата за Северна Македония истин­с­ките мотиви и цели се прик­риват с пат­риотар­ска риторика. Доказател­с­тва за правотата ни намираме в крайни реак­ции на нашето решение. А би след­вало да си кажем какво точно искаме да пос­тиг­нем и какво пос­тиг­нахме на прак­тика. Искаме ли македон­ците да приз­наят, че са бъл­гари и дър­жавата им е измис­лена, или искаме да ги нап­равим наши братя, а дър­жавата им да бъде най-приятелската сред другите бал­кан­ски страни? Искаме ли да я оставим под влиянието на други страни и съюзи и границата ни да бъде зона на несигур­ност и зап­лаха, или искаме да раз­виваме политически, икономически и кул­турни връзки, които да ни носят взаимна облага и да изт­рият лошите спомени от заб­луди и грехове? Искаме ли да останем в изолация в Европа и да станем обект на злъчни подиг­равки, или да зас­лужим реномето си на обединителен лидер на Бал­каните, за което претен­дираме? Ще си отговорим ли, или ще чакаме изборите?

Иван Гарелов

От в. ТРУД

(Със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)