Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче За двойния аршин!

За двойния аршин!

Изк­лючително странен е двой­ният аршин на някои медийни и политически „мисирки”, които комен­тират процесите в БСП. В пос­лед­ните 4 години под ръковод­с­т­вото на Кор­нелия Нинова в най-старата и масова сис­темна пар­тия у нас БСП започна процес на изчис­т­ване на образа — ярка опозицион­ност срещу гнилото статукво на Прехода и зад­кулисието, отказ от срам­ните ком­п­ромиси с дяс­ното, връщане към идей­ните корени — социалис­тически идеи и политики, към родолюбието и граж­дан­с­кия морал. След прекия избор за пред­седател и 50-ия юбилеен кон­г­рес пар­тията започна и процес на отпадане и освобож­даване на хора, които урон­ват ней­ния прес­тиж и я изпол­з­ват в лична изгода – икономическа или влас­това. Ренегатите Янков и Жаб­лянов се раз­г­раничиха от БСП, след като получиха около хиляда гласа срещу 50 хиляди за Нинова – реал­ната им „тежест” в прекия избор за лидер. И прис­танаха в пар­ламента на ГЕРБ.

Изк­люч­ването на Георги Гер­гов от редиците на социалис­тите също е част от този процес, защото на съвестта му тежат петото място на пар­тията в Плов­див, скан­далите от зад­кулисието („ЦУМ-гейт”), „дарението” от ГЕРБ от 43 млн. лв. за „дуп­ката” във Варна, призивите за коалиция с ГЕРБ и хвал­бите към Бойко Борисов. Но връх на всичко това е сис­тем­ното нарушаване на Устава на БСП. Елемен­тарно е — ако искаш да си част от една общ­ност, спаз­ваш правилата й. И въп­реки че тези нарушения бяха установени от Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия и от специална работна група, „медий­ните мисирки” обвиниха Нинова, че налагала еднолична власт и гонела неудоб­ните, и нарекоха решението на Национал­ния съвет „авторитаризъм” и „дик­тат”!?

Има ли друга бъл­гар­ска пар­тия, в която висши фун­к­ционери – депутати, кметове, облас­тни лидери обикалят радиа и телевизии — обсип­ват с омраза, обиди и квалификации своя легитимен лидер, и след тези „медийни турове”, отново да остават на ръководни длъж­ности в пар­тията? Има ли друга пар­тия, в която е въз­можно изк­лючен член (Гер­гов) да учас­тва и гласува в пар­тиен избор? Да, БСП явно е най-демократичната пар­тия в Бъл­гария, но този тип демок­рация понякога доста мяза на анар­хия и на без­п­редел.

Кор­нелия Нинова е един­с­т­веният пред­седател на пар­тия в Бъл­гария, който се под­ложи на модер­ния европейски пряк избор от всички социалисти и получи 80% от тях­ното доверие! Дали защото е юрист, или защото така е уст­роена, но тя е и един­с­т­веният лидер на БСП през пос­лед­ните десетилетия, който се стреми да спазва демок­ратич­ните процедури, духа и бук­вата на закона (Устава на пар­тията). И въп­реки всичко „опор­ните точки” се леят, омразата се тиражира, клеветите се нас­лаг­ват в пуб­лич­ното пространство…Защо днеш­ните нейни опоненти мъл­чаха, когато преди 7 години БСП изк­лючи бив­шия лидер и президент Георги Пър­ванов по абсолютно неус­тав­ната процедура „ала Станишев & Дъбов”. Мъл­чаха си и когато левицата се тресеше от плос­кия данък и антирус­ките сан­к­ции…

А когато самов­любеният Борисов еднолично отс­т­раняваше от управ­лението и от ГЕРБ силни фигури като Цветанов, Дян­ков, Горанов, Фидосова и редица други, той беше определян за прин­ципен, за герой и борец с коруп­цията!? Ето това е двой­ният аршин!

Ами когато „днеш­ният — бъдещ герой” Слави Трифонов изгони от пар­тията си облас­тна коор­динаторка, качила се в джип­ката на Борисов!? Кой се въз­мути, кой го нарече дик­татор? Подобни комен­тари лип­с­ват и по отношение на дес­ните, на ДПС, на обединените и разединени Пат­риоти… Странна е фик­сацията върху БСП и лич­ността на Кор­нелия Нинова! Не се оценяват идеите и прог­рамите на социалис­тите, а всичко се се овър­толва в клюки и инт­риги. Но дали тази фик­сация е само странна, или пък много удобна и финан­сово мотивирана от управляващите…За да оцелеят Статук­вото и Мафиотско-мутренският модел в нас­тъпилото без­в­ремие на Бъл­гария.

Проф. Свет­лана Шарен­кова

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...