Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче „Да разлаем кучетата”… срещу Русия

„Да разлаем кучетата”… срещу Русия

Колек­тив­ният Запад е в без­п­рецеден­тно тежка криза – здравна, социална, икономическа, политическа, инс­титуционална, но преди всичко морална и лидер­ска. Докато Китай се справи с пан­демията от COVID-19, а Русия първа съз­даде най-ефективната вак­сина срещу пан­демията на фона на ненадеж­д­ните и недос­татъчни като дос­тавки и количес­тва западни вак­сини. Отк­ритие от епохално ниво, съпос­тавимо с полета на човек в кос­моса, което също бе дело на великия руски дух и интелект!

На този фон Западът, вместо да търси пътища да сът­руд­ничи с Русия, продъл­жава със сан­к­циите, противопос­тавянето, тър­гов­с­ките войни и пропаган­дни внушения. Но така е при криза в комер­сиал­ните общес­тва: да тър­сиш пропаган­ден изход и да съз­даваш фейк новини, вместо да приз­наеш сис­тем­ните си грешки. Много по-лесно е да посочиш вън­шен враг и винов­ник.

Кой не помни гениал­ния филм „Да раз­лаем кучетата” с Робърт де Ниро и Дъс­тин Хоф­ман? В него се раз­каз­ваше, че най-добрите пиари и холивуд­ски продуценти, за да прик­рият фатален гаф на американ­с­кия президент, си измис­лиха… война. С Албания – защото звучала далечно и непоз­нато на сред­ния американ­ски зрител! Измис­лиха си съот­вет­ните пат­риотични лозунги, нови славни US оръжия, които носят „мир”, съчиниха песни за героич­ния американ­ски вой­ник и пропаган­дни клипове с бягащо от „албан­с­ките терористи” момиче… Всичко това в едно холивуд­ско студио, за да се отк­лони общес­т­веното внимание от секс скан­дал в Белия дом.

По същия начин днес американ­с­ката пропаганда и приг­ласящите й брюк­сел­ски говорители измес­т­ват глед­ната точка към казуса с Алек­сей Навални – руски опозиционер либерал с мик­рос­копичен процент общес­т­вено одоб­рение, осъден от руски съд по суверен­ните руски закони. Та Навални нап­равил филм за един дворец уж на рус­кия президент, който се оказа соб­с­т­веност на друг човек, при това недос­т­роен…

Не може да се бориш с коруп­цията, когато си скаран с истината! Демок­рацията не се гради върху лъжа и лицемерие! Вид­ният „борец с коруп­цията” бе превър­нат в герой на запад­ната пропаганда, а той е просто един изпъл­нител на чужди поръчки на съот­вет­ните русофоб­ски цен­т­рали. Опитът Навални да бъде превър­нат в герой отново ни припомни филма „Да раз­лаем кучетата” и сюжета с измес­т­ването на общес­т­веното внимание. Но Русия не е Албания (да ни прощават нашите албан­ски приятели), Русия даже не е Украйна, където може да се спретне Май­дан срещу скром­ната сума от 5 милиарда долара.

Не е в духа на класичес­ката дип­ломация едни дър­жави да се месят и да дават оценки на съдеб­ната сис­тема на други дър­жави. Не е в духа на кон­с­т­рук­тивизма във време на глобална здравна и социална зап­лаха да се тър­сят врагове, вместо да се търси сът­руд­ничес­тво в новия многополюсен свят.

Отделен и много кон­к­ретен въп­рос е защо бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов тол­кова се е „затъжи” за Навални, при положение че тъкмо в неговите ман­дати Бъл­гария стигна до незавид­ното 111-о място по свобода на словото, че масово сме под­с­луш­вани, че Бъл­гария е осъж­дана пос­тоянно в Страс­бург за нарушения на човеш­ките права. Явно „начал­с­т­вата” във Вашин­г­тон и Брюк­сел искат — и Борисов се отчита.

И друг въп­рос — какво правят бъл­гар­ски дип­ломати в съдеб­ната зала на процеса срещу Навални – това си е вът­реш­норуски съдебен казус? Така както нашата съдебна сис­тема би тряб­вало да е проб­лем само и един­с­т­вено на суверенна Бъл­гария и ней­ните граж­дани. Тепърва ще стане ясно – Навални не е герой, а пионка в геополитичес­ките игри на запад­ните глобалисти срещу Русия и те ще го изос­тавят в мига, в който спре да им е пот­ребен.

В наш национален интерес е да раз­виваме балан­сирана вън­шна политика и добри отношения с приятел­ска Русия, с която имаме специални отношения, основани на езика, правос­лавието и Освобож­дението. Бъл­гария няма място в чужди сценарии особено когато са нес­копосани холивуд­ски екшън трагикомедии, както е тази с Навални…

Проф. Свет­лана Шарен­кова

Икономика

Земеделието ни все още се крепи на семейната работна сила

Няма друг сек­тор от икономиката, където за пос­лед­ните десет години да бъде отчетен тол­кова голям срив на заетите работни лица, като сел­с­кото…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Ники Михайлов недоволен от ремито

Ники Михайлов недоволен от ремито

Вратарят на Лев­ски Николай Михай­лов бе недоволен от нулевото равен­с­тво срещу Арда в среща от 16-ия кръг на Първа лига. “Не беше добър мач за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Произведен е с българско биволско кисело мляко, добито в биоферма край китното подбалканско село Розино

Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава от ЕС

Прочети още:

Loading...