Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб27022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Шепа стари богати мъже съсипват демокрацията

Шепа стари богати мъже съсипват демокрацията

Бил Гейтс съз­даде ком­панията “Майк­рософт“ и я превърна в автор на най-широко раз­п­рос­т­ранените продукти соф­туер в света. Той е един от най-богатите хора в света, благодарение на своя професионален успех. От доста години насам Бил Гейтс не се занимава със соф­туер. Той изпол­зва нат­рупаното от него внушително богат­с­тво, за да финан­сира каузи и глобални проекти, чието съдър­жание сам съз­дава и реализира.

Той не е специалист нито по инфек­циозни болести, нито по хранене, нито по управ­ление на климата. Неговите огромни пари му поз­воляват да прев­ръща своите хобита — любител­с­ките си интереси за “свобод­ното време“ — в съдба на милиарди хора по света. Бил Гейтс няма никакво право да пос­тъпва по този начин. Бъдещето на човечес­т­вото трябва да бъде съз­давано с пуб­лич­ните усилия на много хора, водени от екс­перти, професионалисти и лидери, отразяващи въз­г­ледите на големи групи от хора.

Джордж Сорос е гениален финан­сов екс­перт и спекулант. Неговите пари се преливат в изобилни прог­рами за благот­ворител­ност и финан­сиране на третия сек­тор, които отразяват лич­ните въз­г­леди и визии на финан­систа за определено бъдеще на света. Говори се, че тези проекти осигуряват значителна въз­в­ръщаемост на инвес­тициите в тях чрез стимулиране на определени политически промени и кон­к­ретни политически решения, облагодетел­с­т­ващи този свръхак­тивен в глобал­ната политика финан­сов играч.

Пър­вият въп­рос е дали Сорос има правото и легитим­ността да осигурява победите на определен кръг от общес­т­вени интереси, визии и политики в глобал­ния свят, мотивиран от своите любител­ски интереси в областта на философията, европейс­ката и светов­ната политика, да дирижира съд­боносни решения за миг­рацията, правата на човека и интег­рацион­ната политика на ЕС?

Тези решения, които Сорос стимулира и финан­сира, трябва да бъдат — отново — обект на ефек­тивна пуб­лична екс­пер­тиза, свободен общес­т­вен дебат и баланс между интересите на големите общ­ности от хора — в Америка, в Европа, в глобал­ния свят.

Примерите могат да продъл­жат. Демок­рацията окон­чателно рухва там, където шепа стари богати мъже дирижират — на сцената и зад кулисите — раз­витието на глобал­ния свят на един­с­т­веното основание, че са станали свръх­богати от някаква своя час­тна дей­ност, талант, успех.

В края на 19-и и началото на 20-и век в Америка започва мощен процес на антит­ръс­тово законодател­с­тво. Кон­цен­т­рацията на капитала прави все по-лесно кар­телирането на пазарите и ограничаването на пазар­ните свободи. Затова американ­с­ката демок­рация първа слага прег­ради на този процес.

Днес имаме не просто кар­тели. Не просто изт­лас­к­ване на свободите на хората от сферата на свобод­ната кон­курен­ция.

Днес имаме шепа хора като Безос, Мъск, Сорос и Гейтс, за които насоч­ването на света в желана от тях посока на базата на огром­ното им богат­с­тво е ежед­невна реална въз­мож­ност. Те играят с нас играта на свър­шените факти — свър­шени от силата на парите им. Тези пари си купуват всичко, което им е необ­ходимо — екс­перти, политически решения, реализиращи любител­с­ките прис­т­рас­тия на големия “чичко паричко“, законодател­с­тво, прев­ръщащо екс­цен­т­рич­ните им хрум­вания в закони, на които стотици милиони — милиарди хора трябва да се под­чиняват.

За всички нас, обик­новените хора, не е въз­можно да оспорим тех­ните желания, материализирани в общес­т­вени реал­ности. Най-малкото — не можем да си платим дос­тъп до тези нива, на които се водят реал­ните спорове за соб­с­т­веното ни нас­тояще и бъдеше. Ако въобще такива спорове се водят. След­с­т­вията от това са все по-видими в света на пос­тис­тината и пос­т­демок­рацията.

Огнян Мин­чев

От Фейс­бук

(Със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...

Земеделие