Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Медийното законодателство в „12 без 5”, или защо сме „бананова република” по свобода на словото

Медийното законодателство в „12 без 5”, или защо сме „бананова република” по свобода на словото

В пос­лед­ните часове от живота на 44-тото народно съб­рание правител­с­т­вото на Борисов пред­ложи „на юруш” изменения в Закона за радиото и телевизията, които по същес­тво кар­динално променят управ­лението и финан­сирането на т. нар. общес­т­вени медии БНТ и БНР, за които всички ние плащаме. И това се прави извън­редно, спешно и на парче!? Сякаш сме в ситуация на война или на природен катак­лизъм. Да, ама не! Най-вече намирисва на Голям Страх! Страх, че Борисов и ГЕРБ ще загубят властта, а когато увеличат ман­датите на сегаш­ните генерални дирек­тори на общес­т­вените медии от три на пет години – ще остане някаква надеж­дица за без­п­латна медийна пропаганда на проваленото управ­ление на Борисов и неговата клика.

Пред­ложените промени са нап­раво без­с­рамни — защото няма да има нов избор на генерални дирек­тори, които да започ­нат „на чисто”, а на сегаш­ните се подаряват още 2 или 5 години дър­жавен управ­лен­ски „бонус”!? Пред­лага се под­мяна и на Управител­ните съвети с еднич­ката цел да бъдат наз­начени „удобни” за ГЕРБ тв и радио начал­ници. И това се случва в пос­лед­ните сед­мици на Бой­ковото правител­с­тво, в условията на пос­ледно място на Бъл­гария по свобода на словото в ЕС.

Всичко е до болка ясно — Борисов е раз­поредил промени в медий­ния закон, защото е в паника, че ще загуби изборите от БСП! След повече от 200 дни на всенародни протести срещу корум­пираното му управ­ление, след масовото недовол­с­тво от мизерията, бед­ността и неравен­с­т­вото, след рекор­ден срив в лич­ния му рей­тинг той и ГЕРБ искат да си купят медиен ком­форт с нашите пари.

Бъл­гария днес е изп­равена пред много по-важни проб­леми, свър­зани със здрав­ната, социал­ната и морал­ната криза… Пар­ламен­тът и правител­с­т­вото също са с необ­ратимо сринат рей­тинг. Кой дава правото на кликата на Борисов зад гърба на общес­т­вото и жур­налис­тите да прокар­ват решения, които се нуж­даят от широк общес­т­вен и професионален дебат? ГЕРБ кад­руват като за пос­ледно – осигуряват си топли мес­тенца в неяс­ното следиз­борно бъдеще, гаран­тират пар­тий­ния си интерес и овладяват ключови регулаторни органи, дър­жавни дружес­тва, общес­т­вени поръчки, а сега и общес­т­вените медии.

Пред­с­тоят избори, които ще се проведат в екс­т­ремална среда заради COVID-19. Политичес­ките мероп­риятия и срещи ще са сведени до минимум, а дебатът между пар­тиите и тех­ните политики ще се провежда главно в медиите и социал­ните мрежи. Така не е било никога от началото на прехода! А след подобни промени в БНТ и БНР за каква жур­налис­тическа етика и без­п­рис­т­рас­т­ност или за медиен политически баланс можем да говорим!?

Някога тъм­носиният шеф на БНТ Асен Агов се изпусна и рече: „Телевизията върви след победителите”. Нима за 30 години нищо не се е променило!? По-скоро промяната е към по-зле – Бъл­гария е на срам­ното 111-о място по свобода на словото (при влизането в ЕС бяхме на 35-о). По този показател сме след Панама, Габон и Мозам­бик и сме мъничко преди Афганис­тан и Конго…

При управ­лението на ГЕРБ раз­лич­ното мнение сис­темно беше мач­кано с цен­зура и автоцен­зура, страх, полицей­щина, под­с­луш­ване и оклеветяване в проп­равител­с­т­вените и платените жълти медии. Борисов нарича жур­налис­тите „мисирки” или „тулупи”, когато не са му удобни.

Докога ще тър­пим това? Време е за промяна на този порочен мафиотско-мутренски модел. От нас зависи! Да го нап­равим заедно на 4 април!

Проф. Свет­лана Шарен­кова,

пред­седател на Съвета по кул­тура и медии към НС на БСП

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...