Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Кражба, Мускули, Простота

Кражба, Мускули, Простота

Стряс­кащо звучат съм­ненията на служеб­ния минис­тър на кул­турата проф. Велис­лав Минеков, че с генерирането на огромен дефицит се под­готвя поч­вата за приватизация на Национал­ния дворец на кул­турата. Да, НДК засега е в заб­ранител­ния списък, но нима в дър­жава на абсурда, как­вато е нашата от 11 години, законът не е врата в полето. Нека си спом­ним, че одиоз­ният финан­сов минис­тър на „Борисов 1” Симеон Дян­ков гот­веше подобна приватизация и само бур­ната общес­т­вена реак­ция не поз­воли това да се случи. ГЕРБ гот­веше и други „реформи” — смач­к­ването на БАН и бъл­гар­с­ката наука, шис­товия газ и ГМО, облагането на пен­сиите с данък, краж­бата от Здрав­ната каса, а в по-късни времена – с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и Пакта за миг­рация.

Алч­ността нав­сякъде по света е пагубна, но в Бъл­гария от пос­лед­ните години е убийс­т­вена.

НДК е не просто сграда в идеал­ния цен­тър, той е кул­тур­ното сърце, сим­волът на София, материал­ният спомен за Злат­ния век на бъл­гар­с­ката кул­тура от 70-те и 80-те години на ХХ век, когато страната ни се отваряше към света на базата на общочовешки цен­ности, правеше Световни писател­ски срещи, чес­тва своята 1300-годишнина, събираше децата на света в името на твор­чес­т­вото и мира. НДК е и дело на най-големите архитекти, худож­ници, скул­п­тори на своето време, там са свирили велики музиканти и оркес­три. Духът не се продава!

И в тази връзка крайно време е вече бив­шата управ­ляваща пар­тия ГЕРБ да бъде извадена от Двореца на кул­турата. Не само защото той не е пар­тиен дом, както се изтъкна вече. Политиката на ГЕРБ и тех­ният лидер се асоциират с опрос­тач­ването и чал­гизацията на политиката, с езика на омразата и мут­ризацията. В 11-годишната реторика на ГЕРБ в инс­титуциите ще запом­ним не идеи и каузи, а… „мисирки”, „тулупи”, „чакали”, „пър­жолки”, „ПКП” и „Ако не харес­ваш Бойко – оди пеш”. Нима на тази пар­тия мяс­тото е в Храма на кул­турата!? И нима ще поз­волим ГЕРБ-комсомолците да приватизират девиза на асам­б­леята „Един­с­тво, Твор­чес­тво, Красота”? Може би по-подходящ за бив­шите управ­ляващи е „Кражба, Мус­кули, Прос­тота”.

Д-р Теофан ГЕР­МАНОВ

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие