Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Денят на нова Русия

Денят на нова Русия

На 12 юни брат­ска, славян­ска и правос­лавна Русия праз­нува своя Национален праз­ник. Датата 12 юни за нова Русия е важна — на нея през 1990 г. е гласувана Дек­ларация за суверенитета, а година по-късно са проведени пър­вите преки президен­т­ски избори. От 1998 г. праз­никът носи името „Ден на Русия” и се отбелязва тър­жес­т­вено от дър­жав­ните инс­титуции и от милиони граж­дани, от рус­ките дип­ломатически и кул­турни инс­титуции и от рус­наците, живеещи в чуж­бина.

Русия е голяма дър­жава, най-голямата в света. По своите мащаби с над 17 милиона квад­ратни километра територия, в която слън­цето никога не залязва. По своята духовна и дър­жав­нос­т­роителна роля като родина на св. княз Владимир, Петър Велики, Екатерина Велика, Владимир Путин, Пуш­кин, Дос­тоев­ски, Тол­с­той, Чехов, Чай­ков­ски, Кан­дин­ски, Ломоносов. Като дър­жавата, дала най-значимия принос за победата над фашизма и като гарант на мира и пос­тоянен член на Съвета за сигур­ност на ООН. Като страната, която откри пътя на човечес­т­вото към кос­моса, а в наше време – и като дър­жава, отк­рила пър­вата и една от най-ефективните вак­сини „Спут­ник V”. Това е Русия – велика сила с велик народ с огромен дух, талант и сила. В пос­лед­ните 20 години под ръковод­с­т­вото на силен лидер с кауза в лицето на президента Владимир Путин Русия уверено въз­с­тановява и укрепва своята дър­жав­ност, икономика и социална политика, духов­ност и наука, военен потен­циал. Макар и отричана от яст­ребите на новата Студена война, Русия е надежда на милиарди хора по света – за мир, за нор­мал­ност, за баланс в меж­дународ­ните отношения в новия многополюсен свят!

Денят на Русия е добър повод да припом­ним, че нашите народи и страни са свър­зани с вековна брат­ска дружба и специални отношения, скрепени от общата ни история – ние дадохме на Русия правос­лавието и кирилицата, а те на нас благород­ната Руско-турска освободителна война, както и всес­т­ран­ната помощ за изг­раж­дане на социална дър­жава в периода между 1944 и 1989 г. За нас рус­наците са Освободители, Братушки, за рус­наците ние сме „Дър­жавата на Духа!”. Друж­бата с Русия е лична кауза и убеж­дение за милиони бъл­гари, друж­бата с Бъл­гария е емоция за милиони рус­наци. Това е неот­менима реал­ност, която устоява на геополитичес­ката конюн­к­тура и опитите за преиначаване на историчес­ките факти. Именно затова ние, приятелите на Русия у нас, каз­ваме с уважение:

Чес­тит праз­ник, Русия!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...