Монополите, глупако!

Пар­ламен­тът започна работа. Този път по-скоро ще има правител­с­тво – трудно, с много ком­п­ромиси и с хоризонт много по-къс от пъл­ния 4-годишен ман­дат. Дано бъдат продъл­жени сил­ните кад­рови решения и блес­тящите дейс­т­вия на служеб­ното правител­с­тво, със­тавено от президента Радев – ревизията и осветяване на милиар­дите, потънали в коруп­ция и като подарък от ГЕРБ към свои фирми. Пресичането на купения и кор­поративен вот, а също спиране на крещящата коруп­ция в здравеопаз­ването и премах­ването на феодал­ните дър­жавни бол­ници, в които дирек­торът е Бащица, досущ онзи от джип­ката.

Но едно е много важно. Новият пар­ламент да не се под­лъгва в неолиберал­ните брът­вежи за приватизация, кон­цесии и остеритет (казано на бъл­гар­ски – затягане на коланите до бавна смърт), изричани от демодирани икономисти.

Задача на новия пар­ламент е да защити бъл­гар­с­ките граж­дани от ширещата се спекула с цените на основни стоки и услуги, на храни и лекар­с­тва, причинена от икономически мародери, тър­сещи свръх­печалба във време на криза. Да спре лобизма и да озапти наг­лите монополи – топ­лофикации, водни и елек­т­рически ком­пании, които пос­тоянно вдигат цените и тор­мозят пот­ребителите в най-бедната страна в Европа.

Икономиката, глупако!” бе девизът на един съвет­ник на президент Клин­тън, с който му напом­нял, че сред­нос­татис­тичес­кият граж­данин не се интересува от „меж­дународ­ното положение”, а да има работа, рас­тящи доходи, пред­видимост. Така е в Америка, в Бъл­гария е сто пъти по-важно, защото от 30 години живеем в грабител­ски неолиберален преход, в пер­манен­тна криза. В дър­жава, в която граж­данинът е сираче, а едрият биз­нес е галеник.

Реал­ната промяна днес е Бъл­гария отново да тръгне по пътя на социал­ната дър­жава, в която дър­жавата има кон­т­рол, в която монополите и спекулата са пресечени. Всичко друго е под­мяна! Тези политици, които не го раз­берат (даже днес да се кичат като носители на „промяната”), ще бъдат жес­токо наказани от народа!

Д-р Теофан Гер­манов