Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Мечтата е възможна!
130bsp
Мечтата е възможна!

Социализ­мът като закон на историчес­кото раз­витие трябва да го знаем, трябва да го изучаваме, трябва да се раз­п­рос­т­ранява у нас, защото иначе не ще знаем пътя на своето раз­витие като народ… Бъл­гар­с­ката социал­демок­ратическа пар­тия се със­тои от най-съзнателните пред­с­тавители на пролетариата. Тя е аван­гар­дията на работ­ничес­кото движение, част от всес­вет­с­ката социална демок­рация… Интересите на капиталис­тите и работ­ниците са правоп­ротивоположни — освобож­дението на работ­ниците е дело на самите работ­ници.

Димитър Благоев, пат­риарх на бъл­гар­с­кия социализъм

Аз съм социалист, защото искам да си под­редим дър­жавата. Искам да има правила, еднакви за всички, а който ги нарушава, да бъде наказ­ван. Искам да изчистя политиката от зависимости. Искам всеки да знае, че ще успее не защото има вуйчо владика, а защото има качес­тва. Знам, че БСП може да нап­рави това, но имаме нужда от вас. Станете наши съмиш­леници в тази кауза и ние няма да ви предадем.
Кор­нелия Нинова, пред­седател на НС на БСП29 юли 2016 г.

Аз не съм влязъл в пар­тията, защото съм чакал нещо да получа, а се включих чак когато вече знаех, че мога да дам нещо на идеята за повече хуман­ност и доб­руване на хората.

Има една срав­нително извес­тна сен­тен­ция, че ако човек на млади години не е левичар, този човек няма сърце. А този, който на пределна въз­раст е останал такъв, е меч­тател. Не приемам бук­вално тази игра на думи, но знам, че социализ­мът е прог­ресивна идея, която зав­ладява сър­цата на младите хора с надеж­дата за промяната, в тър­сене на по-голяма справед­ливост. Солидар­ността и солидар­ното общес­тво са въз­можни, само ако хората имат свобода. Ако чув­с­т­ват справед­лива, сигурна защита от дър­жавата. Ако житейс­ката реализация е въз­можна не за единици, а за всеки член на общес­т­вото.
Имам такава мечта. А имам и доказател­с­т­вото в годините, че тя е въз­можна. Затова съм социалист от 40 години. Затова аз съм БСП!
Стефан Данаилов, народен артист на Бъл­гария

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...