Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче От чие име, за чия сметка!?

От чие име, за чия сметка!?

Свидетели сме на поредна проява на ароган­т­ност от загубилия национал­ните си харак­терис­тики, нищоп­равещ, скъпоп­латен и затънал в зависимости елит в Брюк­сел, изразяваща се в атака срещу национал­ните дър­жави, суверенитета и самооп­ределението на народите.

Кон­к­ретно — взаим­ното приз­наване на гей-браковете в Европейс­кия съюз да стане задъл­жително. Това пише в резолюция на Европейс­кия пар­ламент, приета с 387 гласа “за“, 161 “против“ и 123 “въз­дър­жал се“. Вярно, не ни задъл­жават да въведем гей браковете, но ни карат да приз­наваме тези от другите дър­жави в ЕС. „Не по врат, а по шия”, както казва живеещият в реал­ността бъл­гар­ски народ. Или пък стратегията „Стъпка по стъпка” – днес приз­наваме чуж­бин­с­ките гей бракове, утре ни задъл­жават да ги прилагаме и у нас, а вдругиден – третия пол, джен­дър пропаган­дата сред децата…

Нав­ремето от властта критикували гениал­ния актьор Георги Пар­цалев за неговата нет­радиционна ориен­тация. Той отговорил ост­роумно и точно: „Явно всички други проб­леми на дър­жавата сте решили, та с моите се занимавате”… Същото е днес в Брюк­сел. Нима имат ефек­тивни политики по проб­лемите с нарас­т­ващите неравен­с­тва, обед­няването и инф­лацията, с дик­тата на тран­с­национал­ните кор­порации и банки, с терора и пан­демията, с прев­ръщането на здравето в стока. Та гей браковете са им приоритетът!? Или лобират някому, или са извън времето и прос­т­ран­с­т­вото. Или и двете!

И защо Брюк­сел не се заг­рижи задъл­жително в Европа да стане изкореняването на бед­ността, повишаването на доходите и пен­сиите, гаран­тирането на правото на труд и на сигур­ността на обик­новения граж­данин, на правото на без­п­латно и всеобщо образование и здравеопаз­ване. А фаворизират едно пренеб­режимо мал­цин­с­тво от граж­даните на ЕС и отдел­ните дър­жави.

Гей любовта била „европейска цен­ност”!? За някои европейски дър­жави може би, но за Бъл­гария – определено не е! Бъл­гар­с­кият народ е толеран­тен, но държи на традициите си, на правос­лав­ната си вяра, на семейс­т­вото и децата, за чието здраве и прос­вета дава и пос­лед­ния си лев. Това са нашите цен­ности! „Мерси боку!” – не щем вашите, гос­пода „нежни” евробюрок­рати, дръжте си ги вкъщи!

И каква е тази изв­ратена нова реал­ност, която ни налагат – истин­ски фашизъм, в който няма „мама” и „татко”, а „родители 1 и 2”, в който мъжете да носят рокли е „нор­мално”, а да наричаш нещата с истин­с­ките им имена е наказуемо и „политически некорек­тно”…

Тъж­ното е, че в тази срамна и политически нелогична сценка, разиг­рала се в Брюк­сел са взели учас­тие и двама бъл­гар­ски евродепутати-социалисти: Със „За” са гласували Сер­гей Станишев и Елена Йон­чева.

Нап­равили са го с ясното съз­нание, че нарушават куп решения на Национал­ния съвет и Кон­г­реса на своята пар­тия, че обиж­дат и унижават историчес­ката традиция на Бъл­гария, че са в раз­рез с мнението и позицията на соб­с­т­вените си избиратели, но и на над 70% от бъл­гар­с­ките граж­дани, на правос­лав­ното, католичес­кото, мюсюл­ман­с­кото изповедания, на син­дикати и работодатели. Сер­гей Станишев в това отношение се явява опасен рецидивист – негово дело бе жес­токият натиск срещу БСП и ней­ния лидер Кор­нелия Нинова, за да приемат противокон­с­титуцион­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция. Да не говорим за прогейс­ките, антируски и антикитайски резолюции, гласувани редовно от дуото „Станишев-Йончева”, откакто са в Брюк­сел. С такова поведение те рушат доверието в пар­тията, налагат пороч­ното усещане, че над идеите стои кариерата, а над волята на избирателите е тази на едно глобалит­ско олигар­хично зад­кулисие. „От чие име и за чия сметка”?. Уви, не от името на бъл­гар­с­ките социалисти, но определено за тяхна сметка!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...