Въртоглавщини с паметници

Тия дни в София вър­вяха облози дали американ­с­ката пос­ланичка Херо Мус­тафа ще присъс­тва на отк­риването на памет­ника на Удроу Уил­сън в чет­вър­тък.

Поз­наха ония, които каз­ваха, че няма да присъс­тва.

Дейс­т­ващите политици също ги нямаше, но това не е странно – те не смеят дори пан­талоните си да вдиг­нат, без да им кажат.

И си стоят със свалени пан­талони.

Ако има нещо, заради което Бъл­гария да е задъл­жена на САЩ, то това са усилията именно на американ­с­кия президент Удроу Уил­сън.

На него тя дължи запаз­ването на целостта си.

Днес Уил­сън не е особено долюб­ван в САЩ заради някои негови раз­бирания.

И затова нашите храб­реци стоят със свалени пан­талони.

Но какво пък – щом в София има памет­ник на американ­с­ките летци (бом­бар­дирали Бъл­гария през 1944 г. и оставили хиляди невинни бъл­гар­ски жер­тви – бел. ред.), защо да няма памет­ник и на Уил­сън.

Впрочем, той е съз­даден по инициатива на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в Бъл­гария – и те зас­лужават истин­ско уважение.

Иначе, американ­с­ката пос­ланичка продъл­жава да проявява изк­лючителна актив­ност, което по прин­цип е пох­вално.

По-добре тя да обг­рижва някои дори нез­начителни събития, откол­кото някой от мух­лясалите американофили, които са с отдавна изтекъл срок на год­ност, като Соломон Паси, нап­ример.

Между другото, той пък тия дни имал прик­лючение с пътни полицаи и с целия си акъл поис­кал помощ от пот­ребителите на Фейс­бук – и така им дал повод хубавичко да го наругаят.

Той отдавна е на муш­ката на обик­новените бъл­гари, които преди години прати на май­ната им заедно с прок­летото им правос­лавие.

Няма да е лошо да си пред­с­тави какво щеше да му се случи, ако беше вдиг­нал такава врява на някой американ­ски пътен пат­рул.

Щеше да остане без рехавата си брадица и това щеше да е най-малкото – да не говорим, че доста време щеше да премита улиците на някой американ­ски жилищен квар­тал, населен с мюсюл­мани.

Тук обаче никой не му пречи да шета с мет­лата из Бъл­гар­с­кото Време.

Нас­коро Херо Мус­тафа отп­рави щедро пос­лание към бъл­гар­с­ките ученици – това се случи по време на пър­вата видеокон­ферен­тна връзка между Меж­дународ­ната кос­мическа стан­ция и „Бъл­гария“.

Пос­ланието, най-общо казано, гласеше: „Заложете на науката, за да стиг­нете до Кос­моса“.

Лип­с­ваше само една дума – „отново“.

Понеже Бъл­гария стигна до Кос­моса още преди четири десетилетия.

А сега има пос­т­ната роля да учас­тва във видеоп­рес­кон­ферен­ции.

Да се вър­нем при памет­ниците.

Нашите работи са все наопаки.

Най-напред правим памет­ник на американ­с­ките летци – а те при англо-американските бом­бар­дировки през 1943/44 година избиха 1243 софиянци, раниха други 1355, раз­рушиха над 5300 сгради.

И едва 11 години след това правим памет­ник на Уил­сън –

Истин­с­кия Благодетел на Бъл­гария.

При отк­риването на памет­ника на лет­ците слово държи и тогаваш­ният американ­ски пос­ланик Уор­лик – той беше неудър­жимо фриволен, понякога се дър­жеше нап­раво като раз­пасан – нап­ример, игра в телевизион­ния сериал „Стък­лен дом“.

Той цитира думите на генерал Робърт Лий:

Никога не можем да нап­равим повече от дълга си, но и никога не бива да се задоволяваме с по-малко“.

Нас­коро в САЩ премах­наха памет­ника на генерал Лий – и той стана жер­тва на протес­тите срещу расизма.

Президен­тът Уил­сън също е под­ложен на атаки.

Но ние поне си изпъл­нихме Дълга…

Кеворк Кевор­кян

От www.kevorkkevorkian.com