Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Защо мълчи Корнелия Нинова?

Защо мълчи Корнелия Нинова?

След като беше изб­рана за вицеп­ремиер и минис­тър на икономиката и индус­т­рията, лидер­ката в оставка на БСП Кор­нелия Нинова всекид­невно говори по много теми: мораториума върху цените на тока, пар­ното, водата и мобил­ните оператори, колек­тор­с­ките фирми, пен­сиите… Всички тези социални теми и обещания без­с­порно са важни за бъл­гарите, дано да бъдат пос­лед­вани от реални дейс­т­вия и да бъдат доведени док­рай. Защото граж­даните сис­темно са мач­кани от коруп­цията, бед­ността, неравен­с­т­вата, лип­сата на социални права и защита. Явления, които са иманен­тни на модела „ГЕРБ”, който най-сетне трябва да бъде раз­г­раден. Част от този порочен модел е „Йес-менската” вън­шна политика на под­чинение на „начал­с­т­вата” от Брюк­сел и Вашин­г­тон, която унизява национал­ното ни дос­тойн­с­тво, вреди на национал­ните ни интереси и под­копава суверенитета на 1300-годишната ни дър­жава.

От години „полит­корек­тни” политици бър­кат член­с­т­вото ни в ЕС и НАТО и лоял­ността към съюз­ниците с без­ропотно под­чинение и папагал­ско пов­таряне на русофоб­ски ман­три. А за подобно поведение няма никакво основание – нито в историята, нито в съв­ремен­ността. Не може Бъл­гария да бъде залож­ник на чужди кон­ф­ликти или на кариер­ните амбиции и слугинаж на род­ните яст­реби към евро-атлантическите им нас­тав­ници. Днес отново стана актуална темата за раз­полагането на допъл­нителни военни сили на НАТО в Бъл­гария, след като американ­ски генерал „случайно” под­х­върли тази идея. Дос­тоен отговор (на тази засега теоретична въз­мож­ност) дадоха воен­ният минис­тър Стефан Янев и президен­тът Румен Радев, които отс­тояха позицията, че това не е в интерес на страната ни. Макар че беше определена като „лично мнение”, няма спор, че позицията е професионално мотивирана – и Радев, и Янев са военни специалисти от най-висок ранг. Тази политика е и пат­риотична, и легитимна, защото е под­к­репена от огром­ното мнозин­с­тво бъл­гар­ски граж­дани, 80% от които традиционно са нас­т­роени приятел­ски към Русия и негативно към русофоб­с­ката лек­сика и сан­к­циите.

За съжаление, по тези ключови въп­роси за „вой­ната и мира” Кор­нелия Нинова мълчи! Мълча и като лидер на БСП в течение на пос­лед­ните години, мълчи и сега като вицеп­ремиер в новото правител­с­тво. А БСП е длъжна да има ясна позиция, защото през своята 130-годишна история за социалис­тичес­ката пар­тия неиз­менни и фун­дамен­тални идейни цен­ности са защитата на мира и русофил­с­т­вото. В БСП не е имало, няма и няма да има яст­реби, няма русофоби, няма пок­лон­ници на проваления и без­с­лавно прик­лючил еднополюсен световен ред с хегемон САЩ. БСП има позиция, единодушно приета на Кон­г­реса през 2014 г., за пълна отмяна на антирус­ките сан­к­ции. Има и редица други дек­ларации, в които пар­тията изразява своето без­покойс­тво от влошените и почти зам­разени отношения на Бъл­гария с брат­ска, славян­ска, правос­лавна Русия. А пар­тий­ните решения не са хвър­чащ лист хар­тия за конюн­к­турна упот­реба – те следва да са задъл­жителни за всеки социалист и най-вече за лидера на пар­тията. Та нали именно за уж неиз­пъл­нени пар­тийни решения нас­коро „на под­пис” бе изк­лючен един член на Национал­ния съвет на БСП

Волята на социалис­тите винаги е била — особено когато пар­тията учас­тва във властта — да управ­лява така, че Бъл­гария да води балан­сирана вън­шна политика и да раз­вива активни и стратегически отношения с Русия и социалис­тически Китай. А ако ръковод­с­т­вото на БСП отново „заб­рави” да спази волята на социалис­тите, ще получи пореден изборен шамар – още по-тежък и от чет­вър­тото място с 10% доверие и 26 депутати в НС. И наред с тези аргументи — това е и позицията, отс­тоявана от президента Румен Радев, под­к­репен от БСП и за когото гласуваха 98% от социалис­тите. Може би и тук зад мъл­чанието на Нинова се крие вече очевид­ният личен реван­шизъм срещу президента!?

Тежка политическа грешка на лидера в оставка на БСП бе еднолич­ното определяне като чер­вени линии за учас­тие във властта на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция (отх­вър­лена от Кон­с­титуцион­ния съд) и позицията за Репуб­лика Северна Македония (по нея има общ кон­сен­сус). Реал­ните чер­вени линии за пар­тията са социал­ните политики и бор­бата с неравен­с­т­вата и монополите, образованието, духов­ността и кул­турата, строежа на АЕЦ „Белене”, както и балан­сираната вън­шна политика. По редица от тези теми, особено по вън­ш­нополитичес­ката, упорито се мълчи в навечерието на пред­с­тоящото заседание на Кон­г­реса. Социалис­тите искат ясна позиция и кон­к­ретни дейс­т­вия, които са в полза на национал­ния интерес и мяс­тото на Бъл­гария в новия многополюсен свят.

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...