Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Памет (2) Неочакваните факти за животните

Неочакваните факти за животните

Неочакваните факти за животните

На планетата ни живеят тол­кова интересни и невероятни съз­дания редом с нас, хората. И същев­ременно не знаем тол­кова много неща за тях. Живот­ните ни изненад­ват пос­тоянно със своите невероятни способ­ности. Под­б­рали сме някои от тях тук:

1. Горилите са невероятно силни.

Могат да вдиг­нат тежест, която над­вишава 10 пъти тях­ното соб­с­т­вено тегло. Въп­реки че споделяме доста общи черти от нашите ДНК, горилите са многок­ратно по-силни от който и да е човек – и по-конкретно: една горила е по-силна от 20 души. А захап­ката им е по-здрава от тази на лъва.

2. Прерий­ните кучета се целуват.

Прерий­ните кучета докос­ват уст­ните си, когато се поз­д­равяват. Понякога дори го правят с език. Това целуване често съпът­с­т­вано с други любовни жес­тове като гуш­кане, игра. Изс­ледователите са установили, че животин­четата правят това по-често в зоопар­ковете, когато хората ги наб­людават – явно им харесва вниманието.

3. Хипопотамите се кис­нат във водата заради сухата си кожа.

Причината, поради която хипопотамите прекар­ват тол­кова много време във вода, е, че тях­ната изк­лючително суха кожа се нуж­дае от хид­ратиране. Живот­ните прекар­ват до 16 часа на ден, за да под­дър­жат кожата си влажна. Когато не са във водата, те се „потят“ и отделят мазна чер­веникава суб­с­тан­ция, която пред­с­тав­лява на прак­тика нещо като овлаж­нител за кожа и слън­цезащитен крем.

4. Ламите са страшно общителни.

Ламите са доста люб­веобилни същес­тва и изобщо не обичат да живеят сами. Проявяват неж­ност както към себеподоб­ните си, така и към хората, поради което набират все повече популяр­ност като избор за домашен любимец и дори ги срав­няват с кучетата.

5. Лъвовете са пос­палан­ковци.

Мъж­ките спят до 20 часа в денонощието. Жен­с­ките, от друга страна, спят около 1518 часа, защото те са тези, които ловуват. Все пак лъвовете са хищ­ници, така че не им се налага да треперят пос­тоянно за безопас­ността си – зас­лужили са си привилегията да си почиват и да пес­тят енер­гия за нощ­ния лов.

6. Май­муните и шим­пан­зетата раз­бират от математика.

Тези невероятни същес­тва могат да четат написани числа и да броят, да решават пъзели и да извър­ш­ват някакви основни дейс­т­вия по смятане. Някои по-умни видове могат дори да умножават. Учените проявяват интерес към тази способ­ност на шим­пан­зетата – не само защото е любопитно колко умни са, но и защото това хвърля свет­лина и върху начина, о който хората раз­бират чис­лата.