Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Памет (2) Строител на социалната държава

Строител на социалната държава

Строител на социалната държава

Да си спомним за дългогодишния министър на финансите Белчо Белчев

На 29 март се навър­ш­ват 9 години от кон­чината на Белчо Бел­чев – бележит бъл­гар­ски икономист и дър­жавен деец, един от най-дългогодишните финан­сови минис­тър в историята на страната ни, утвър­ден ръководител и активен учас­т­ник на процеса на изг­раж­дане на работеща социална дър­жава със стабилна икономика в периода преди 10 ноем­ври 1989 година.

Белчо Бел­чев е роден на 5 ноем­ври 1932 година в село Кръс­тинеци край Трявна, Габ­ров­ско. През 1957 година завър­шва ВИИ „Карл Маркс“ (днес УНСС), специал­ност „Финанси и кредит“, след което работи като финан­сов инс­пек­тор. През 1964 година става научен сът­руд­ник в Науч­ноиз­с­ледовател­с­кия инс­титут по финанси и кредит към финан­совото минис­тер­с­тво. През 1967 година става зам.-началник на управ­ление „Бюджет“ в Минис­тер­с­тво на финан­сите. През 1971 година е наз­начен за заместник-министър, за заместник-председател на Плановия комитет при МС, а след това – първи заместник-министър на финан­сите. Минис­тър на финан­сите в кабинетите на Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов в периода 19761988 и 19891990 г. През 19871989 г. финан­совото минис­тер­с­тво се влива като част от мегаминис­тер­с­т­вото на икономиката и планирането, отсъс­т­вието на утвър­дения екс­перт и доказан управ­ленец Бел­чев като ръководител на дър­жав­ната хазна се усеща от професионал­ната общ­ност. Невед­нъж в своята кариера Белчо Бел­чев е канен във властта, за да работи за преодоляване на икономически кризи и труд­ности. Времето на 70-те и 80-те години на ХХ век, в които Бел­чев раз­г­ръща най-ярко капацитета си на ръководител е време на икономическо благополучие за целия бъл­гар­ски народ – всеобща заетост, материално и финан­сова задоволеност, дос­тъп до евтини стоки и услуги, до прак­тически без­п­латна храна на работ­ното място, почивки на море и планина на сим­волични цени, без­п­латно и качес­т­вено образование и здравеопаз­ване. В края на 70-те и началото на 80-те години страната ни прак­тически изп­лаща вън­ш­ния си дълг и е приз­ната за стабилен и пред­видим пар­т­ньор в света на меж­дународ­ните финанси и банки. За това пряка лична зас­луга също има Белчо Бел­чев, когото и до днес е пом­нен и уважаван в тази елитарна професионална общ­ност. И до днес икономис­тите приз­нават Бел­чев за най-добрия финан­сов минис­тър в новата ни история, а на неговия фон повечето от нас­лед­ниците му изг­леж­дат като истин­ски джу­джета.

За кратко е пос­ланик в Югос­лавия (1988 – 1989). От бъл­гар­ска страна е пред­седател на Комисия за икономическо и науч­нотех­ническо сът­руд­ничес­тво със СФР Югос­лавия – 14 години, с Алжир – 7 години, с Египет – 4 години, със Зим­бабве – 3 години. Избиран е за зам.- пред­седател на Светов­ния мит­нически съюз в Брюк­сел.

След Ноем­в­рийс­кия пленум от 1989 година финан­совото минис­тер­с­тво е въз­с­тановено и Бел­чев отново е минис­тър на финан­сите и е изб­ран за член на Полит­бюро на ЦК на БКП. Запазва поста си в правител­с­т­вото в пър­вото и второто правител­с­тво на Анд­рей Луканов. Белчо Бел­чев е един от хората, работили най-усилено за стабилизирането на дър­жав­ните финанси в условията на криза и свободно падане в пър­вите месеци на бурни промени през 1990 година. Бел­чев ръководи и преговорите за член­с­тво на Бъл­гария в Меж­дународ­ния валутен фонд. Ръководи делегацията и под­писва от името на Репуб­лика Бъл­гария съз­даването на Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие в Париж през 1990 година.

Белчо Бел­чев е народен пред­с­тавител в 3 ман­дата на Народно съб­рание преди 1989 г. и мажоритарно изб­ран народен пред­с­тавител от БСП в VII Велико Народно Съб­рание. Активно учас­тва в раз­работ­ването и приемането на Кон­с­титуцията от 1991 година. Кандидат-член на ЦК на БКП от 1976 г., член на ЦК на БКП от 1977 до 1990 г., избиран е в със­тава на Полит­бюро в края на 1989 г.

Почетен граж­данин на Трявна (2002) и Прес­лав. Носител е на ордени ”Георги Димит­ров” – златен, ”Стара планина” – първа степен на Репуб­лика Бъл­гария и орден „Югос­лав­с­ката зас­тава“ с лента на СФР Югос­лавия.

През 1956 г. сключва брак с Мария Хрис­това Бел­чева, с която през 2006 г. праз­нуват „златна сватба“. Има син и дъщеря, четирима внука и два прав­нука.

Всички близки и колеги пом­нят Белчо Бел­чев като прек­расен човек и специалист на световно ниво, човек с пиетет към дър­жав­ността, с философия и душевна наг­ласа да се бори със социал­ната нес­п­равед­ливост. За всичко това свидетел­с­т­ват спомените на десетки изпъл­нени с почит спомени, пуб­ликувани през 2012 г. от Издател­ска къща ЗЕМЯ в книгата „Белчо Бел­чев — Дър­жав­ник и граж­данин на Бъл­гария”, пос­ветена на неговата 80-та годиш­нина. Белчо Бел­чев бе редовен читател и иск­рен приятел на левия печат, на в. ЗЕМЯ.

Белчо Бел­чев умира на 29 март 2008 година в София.