Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Памет (2) Агент 007 се сбогува с този свят

Агент 007 се сбогува с този свят

Агент 007 се сбогува с този свят

На 90 години почина Шон Конъри - най-великият шотландец

Томас Шон Конъри е роден на 25 август 1930г. в един от най– бед­ните квар­тали на Един­бург, Шот­лан­дия. Родителите му Джоузеф и Юфамия Конъри са от ирлан­д­ски произ­ход. Семейс­т­вото му е тол­кова бедно, че мал­кият Шон спи на дол­ния рафт на скрина на родителите си. Бед­ността го лишава от образование и като тий­нейджър той напуска училище и работи като раз­нос­вач на мляко и помага на касапин в месар­ница.

На 17 години е призован в Крал­с­кия флот, но три години по-късно е освободен поради сериозни проб­леми с язва на стомаха. Зав­ръща се в Един­бург и работи на раз­лични места, включително и като спасител. По това време започва да се занимава сериозно с кул­туризъм и през 1950 г. заема трето място в със­тезанието „Мис­тър Вселена“.

В този период Шон се двумови между кариерата на актьор или професионален фут­болист. За избора му помага поз­натият му актьор Робърт Хен­дер­сън, който го съветва да стане артист. След като се премес­тва в Лон­дон, се явява на кас­тинг за мюзикъла „South Pacific“. Записва се на кур­сове по танци и пеене и изненад­ващо получава роля, за която е ангажиран за 18 месеца.

Забелязан е и получава пър­вата си роля в телевизията в Requiem for a Heavyweight, за която получава отлични отзиви. Между 1955 и 1962 г. се снима в ниско бюджетни филми и по това време се пресичат пътищата им с Терънс Янг, бъдещия режисьор на фил­мите за Джеймс Бонд.

Конъри е поканен от продуцента Хари Зал­ц­ман на интервю за глав­ната роля в ‘’Dr. No’’, пър­вият от поредицата филми, с главен герой агент 007. Харес­ват присъс­т­вието му на мъж­кар и той е изб­ран без пробен тест. Фил­мът излиза през 1962 г. и момен­тално се прев­ръща в хит, а бед­ното момче от Един­бург става меж­дународна фил­мова звезда бук­вално за една нощ.

Сериоз­ният и зат­ворен Шон Конъри обаче не харесва вниманието, с което е обсипан. Още нещо важно му се случва през 1962 г. – бракът му с Даян Силенто, от който се ражда синът му Джеймс, също актьор.

Между 1962 и 1967г. Конъри се снима във пет филма от поредицата за Джеймс Бонд – Dr. No, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball и You Only Live Twice и вниманието на медиите и тър­сенето на сен­з­ции около лич­ния му живот започ­ват да го уморяват. Спори и с продуцента Албърт Броколи, заради изис­к­ването му всяка година да излиза нов филм за Агент 007. В родината му са луди по Джеймс Бонд и актьорът договаря кос­мичес­ката за онова време сума от 1,25 милиона долара плюс процент от приходите за учас­тието му в ‘’Diamonds Are Forever’’, излязъл през 1971 г.

След края на сним­ките Шон Конъри се зарича ‘’никога отново’’ да не се снима в ролята на неот­разимия шпионин и дарява цялата си зап­лата на Scottish International Education Trust, организацията която основава за под­помагане на млади шот­лан­дци да получат образование.

Но, както каз­ват ‘’никога не каз­вай никога’’, защото в началото на 80 те, след десетилетие от неособено успешни филми, Конъри се съг­ласява за още едно, този път наис­тина пос­ледно учас­тие като Джеймс Бонд в ‘’Never Say Never Again’’.

Зав­ръщането му като помъд­рял, но все така в добра физическа форма шпионин, е триумф и е пос­лед­вано от много продук­тивно време за актьора.

През 1988 г. той получава Оскар за ролята си в ‘’Недосегаемите’’ (The Untouchables’’) и доказва дъбочината и раз­нос­т­раността на таланта си във филми като ‘’The Name of the Rose’’, ‘’ Indiana Jones and the Last Crusade’’, ‘’The Hunt for Red October’’, ‘’Rising Sun’’, ‘’First Knight’’, ‘’The Rock’’, ‘’Finding Forrester’’.

Конъри е отдаден на род­ната Шот­лан­дия и изпол­зва статуса си на звезда, за да нас­тоява за въз­с­тановяване на мес­т­ния пар­ламент. Когато през 1999 г. това се случва 296 години след пос­лед­ното заседание на пар­ламента, актьорът е поканен да произ­несе реч на пър­вата му сесия, където е пос­рещ­нат с бурни овации. Родолюбието му не знае граници и когато трябва да получи рицар­с­кото си звание от кралица Елизабет II, той нас­тоява това да се случи  в род­ното му място Един­бург.

Той става Сър Шон Конъри на 5 юли 2000 г.

За мнозина именно образът на чаров­ния шпионин, съз­даден от Конъри, е най-добрият Джеймс Бонд.

През август тази година семейс­т­вото му отбеляза неговият 90-годишен юбилей в домът му в Насау, на Бахам­с­ките ост­рови.

Обявяван неед­нок­ратно за секс­сим­вол, този човек тръгва бук­вално от нищото, но прави шеметна кариера и става звезда едва 32-годишен. Ето 15 интересни и мъдри мисли на Шон Конъри.

1. “Някои остаряват, други просто стават по-мъдри. Въп­рос на избор.“

2. “Вие го наричате къс­мет, аз го наричам съдба.“

3. “Досега не съм намерил такова място по света, на което да искам да остана завинаги. Най-хубавото в живота е движението, промяната. Нямам тър­пение да тръгна.“

4. “Докато ентусиаз­мът в теб е жив, и ти си жив.“

5. “Няма друго такова предиз­викател­с­тво като това да изкараш най-доброто от един човек.“

6. “Най-трудното нещо, от което трябва да се откажеш, са привилегиите.“

7. “Без страх няма вяра. Защото без страх от злото няма да има нужда от вяра в доб­рото.“

8. “Да придобиеш анг­лийски акцент е вече отк­лонение от това, което си.“

9. “Любовта може би не кара света да се върти, но трябва да приз­ная, че тя придава смисъл на пътуването.“

10. “Харес­вам жените. Не ги раз­бирам, но ги харес­вам.“

11. “Човек, който не се страхува от нищо, не обича нищо. А ако не обичаш нищо, каква радост можеш да изпиташ от живота?“

12. “Нищо не изважда на повър­х­ността най-доброто у един човек така, както го правят предиз­викател­с­т­вата на живота.“

13. “Не чакай нещо да се случи. Не искай нещо да се случи. Просто гледай какво наис­тина се случва.“

14. “Може и да не съм добър актьор, но щях да съм още по-лош, ако тряб­ваше да правя нещо друго.“

15. “За да пос­тиг­неш как­вото и да било в живота, трябва да си малко асоциален. В противен случай ще бъдеш погъл­нат от масата.“