Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 231, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Патриот

Изплатиха 184 хил. лева на стопаните за борба с доматения молец

ДФ „Земеделие“ изплаща с 15 дни по-рано помощта

ДФ „Земеделие“ изп­лати 184 118 лв. по схемата „Помощ за ком­пен­сиране раз­ходите на земедел­ски стопани, свър­зани с изпъл­нение на мерки по „Национална прог­рама от мерки за кон­т­рол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera). Сред­с­т­вата са преведени на 78 земедел­ски произ­водители. Периодът, в който стопаните имаха въз­мож­ност да кан­дидат­с­т­ват по схемата, продължи от 9 март до 30 сеп­тем­ври 2020 г. , а в срок до 30 октом­ври кан­дидатите тряб­ваше да пред­с­тавят отчетни документи за закупените и приложени продукти и сред­с­тва за рас­тителна защита за кон­т­рол на доматения миниращ молец. Под­помагането има за цел да ком­пен­сира раз­ходите на оран­жерий­ните зелен­чукоп­роиз­водители, нап­равени за…

Прочети още…

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

По двете направления се очаква да бъдат разплатени още 1,8 млн. евро, останалите средства от техния бюджет да отидат в COVID 3

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде увеличен до 10,5 млн. евро. Това е едно от пред­ложенията, които ще се обсъж­дат на пред­с­тоящото заседание на Комитета по наб­людение на ПРСР 20142020 г., съобщи Агри.бг. Ето какво говорят чис­лата дотук и какви точно промени пред­лага…

Прочети още…

Да си спомним за професор Божидар Димитров

Да си спомним за професор Божидар Димитров

Навър­ш­ват се 75 години от рож­дението на големия историк и общес­т­веник, дъл­гогодиш­ният стожер и дирек­тор на Национал­ния исторически музей проф. Божидар Димит­ров, който ни напусна на 1 юли 2018 година.

Проф. Димитър Иванов за него: Божи-Дар

 

Дали е дар от Бога, както ни внушава името му, или е кап­риз на Дявола, е трудно да се каже. Едно обаче е ясно — че такъв като него трудно се ражда, а когато се роди, още по-трудно се отг­лежда. Ярък като поведение и с непов­торим изказ, той е един от…

Прочети още…

Еленът

Еленът

По Георги Божинов

Приказно красив е езикът на Георги Божинов за природата и човека.Помните ли раз­казите му от „Кукувица кука“. Гората за него е убежище и любов. Букаците раз­пер­ват клони за укритие на животин­с­кия свят. Донос­никът сняг записва всичко. Тук минала сърна — записано е. Тук кошута — и тя записана. Или елен.

От гор­с­ките дъб­рави се раз­нася жива мълва от птици, зверове и хора, че имало Елен, голям и кротък, който полудял. Каз­ват още, че някъде возачите от някой гор­ски учас­тък го…

Прочети още…

Накpатко

До 4 декември може да кандидатствате за компенсиране на щетите от сушата

До 4 декем­ври фонд „Земеделие“ ще приема заяв­ления по de minimis за ком­пен­сиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от облас­тите Бур­гас, Варна, Доб­рич, Сливен, Силис­тра, Шумен, Ямбол, припом­нят от ведом­с­т­вото. Бюджетът на помощта е 13,4 млн. лв., а сред­с­т­вата ще бъдат изп­латени до 21 декем­ври, припомня Синор.бг.

На под­помагане под­лежат земеделци, на които засег­натите площи се намират в изб­роените области…

Прочети още…