Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Писма на читатели В Горна Оряховица отпразнуваха юбилея на Петър Бобев

В Горна Оряховица отпразнуваха юбилея на Петър Бобев

Общин­с­ката биб­лиотека в Горна Оряховица отп­раз­нува Деня на книгата с чес­т­ване на 100– годиш­нината от рож­дението на писателя Петър Бобев, роден в този град и автор на прик­лючен­ски, науч­нофан­тас­тични и исторически раз­кази, повести, новели, романи, приказки и други литературни произ­ведения за деца и юноши. Лек­торът от Велико Тър­ново Михаил Михай­лов раз­кри интересни факти, свър­зани с твор­чес­кия път на автора, отличен поз­навач на рас­тител­ния и животин­ски свят, отразен в неговите десетки написани книги, чиито тираж над­х­върля 2 милиона екзем­п­ляра. Въп­реки предуп­реж­дението на критиката, че пише твърде много, което е в противоречие с качес­т­веното писане, Бобев има хиляди читатели. Не само това! Талан­тът на Бобев прави силно впечат­ление на редица чуж­дес­т­ранни автори, които заим­с­т­ват от негови произ­ведения. Край­тън съз­дава „Джурасик парк” с леки отк­лонения от Бобевия фан­тас­тичен роман „Камен­ното яйце”, кражба на сюжет има от „Драконът от Паулаба” и особено от „Проект динозавър”, за да излезе филм през 2012 г. със същото заг­лавие. Забележително е пред­с­казанието, отразено в романа „Разум в без­д­ната”, написан през 1979 г., когато по време на световно пър­вен­с­тво по фут­бол през 2010 г. октоподът Паул поз­наваше резул­татите на мачовете на Гер­мания. Бъл­гар­с­кият писател Бобев по свой начин е пред­рекъл по-различния интелект на тези животни.

Петър Бобев е роден на 9 август 1914 г. в Горна Оряховица. Завър­шва „Ботаника” в Агрономичес­кия факул­тет в София през 1937 г. Работи като учител в градинар­ско училище в града и специализира в градинар­ска опитна стан­ция в Плов­див, служи в армията, а след 1945 г. пос­тъпва като екс­перт в Бъл­гар­с­ката земеделско-кооперативна банка в София до пен­сионирането си през 1974 г.

Зах­ваща се за перото на 40-годишна въз­раст, като пише предимно приказки за дъщеря си Ани, които намират добър прием в изданията на Ран Босилек, Ангел Каралий­чев и Атанас Дал­чев. Мал­ките читатели пом­нят неговите „Деца под слън­цето”, „Камбо”, „Гор­деливка”, „Въл­чата царица” и десетки други. Съз­дадените юношески прик­лючен­ски романи се отличават със своите фан­тас­тични и исторически елементи. Произ­веденият му раз­к­риват увличащи теми от под­вод­ния свят, древни цивилизации, праис­торически същес­тва и екзотични места от историята на Бъл­гария. Два от неговите романи „Отмъщението на мър­т­вия Инко” (1976, 40 000 бройки) и „Боа и диаман­тите” (1979, 20 000 бройки) ни отвеж­дат в Амазон­с­ката джун­гла, където индианци и грин­говци на живот и смърт тър­сят каучуков сок и диаманти, за да припечелят сред­с­тва за същес­т­вуване.

В тези романи Бобев изпол­зва сюжети от Амазония, без да е припар­вал в Бразилия и нах­луват над 100 пор­тугал­ски думи на бъл­гар­ски език”, заявява изс­ледователят на езиковите и кул­турни връзки между двата народа проф. Румен Стоянов. Бобев не е бил там, но е изучил този непоз­нат за него реч­ников запас от пор­тугал­ски думи, четейки научни и художес­т­вени съчинения, което говори за неговата пред­варителна качес­т­вена под­готовка на бъдещите романи.

Проф. Кирил Шопов си спомня, че в Бразилия е срещал думи от индиан­ски произ­ход, които са му поз­нати от Бъл­гария от книгите на писателя Петър Бобев. Пър­вата прочетена книга „Симба”, подарена от баща му, го тласка към издир­ването и купуването от антик­варни книжар­ници на всич­ките 40 на брой и повече излезли романи и сбор­ници с раз­кази. „Петър Бобев е изоб­ретателен, талан­т­лив и слад­кодумен раз­каз­вач. Трябва да се положат усилия за обновяване на интереса към него преди да го зат­рупа пясъкът на заб­равата” — напомня Бобевият ценител и биб­лиоман.

Петър Бобев е наг­раж­даван много пъти за своите книги, а през 1994 г. получава национал­ната наг­рада за дет­ска литература „Петко Рачев Славей­ков” за цялос­тно твор­чес­тво. Умира на 26 април 1997 г. в София.

Никола Чолаков, Горна Оряховица