Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Репортаж (3) Людмил Работов пожела берекет и качество и пусна комбайните за жътва

Людмил Работов пожела берекет и качество и пусна комбайните за жътва

Людмил Работов пожела берекет и качество и пусна комбайните за жътва

Само за първата нива от 700 дка ечемик, зърнопроизводителят ще плати между 3500 и 4200 лева за горивото

Да има берекет и качес­тво! Да приберем стоката от полето нав­реме и без проб­леми! Това си пожела Люд­мил Работов, после поля вода пред ком­байна и машината тръгна за пър­вата жътва в жит­ните посеви на полето до село Борец. Тези първи дни на жътва около пос­рещането на аст­рономичес­кото лято са ритуални за зър­ноп­роиз­водителите в цялата страна и са най-значимите, защото в тях е истината за всич­ките усилия от миналата есен досега, за правил­ността на взетите решения и за благос­к­лон­ността на небето и земята. Мъд­рият земеделец знае, че къс­метът е на ръба между природ­ните стихии и изобилието. И така е всяка година от пам­тивека насам, независимо от нап­редъка на тех­нологиите.

Пър­вата нива на Люд­мил Работов, пред­седател на Съюза на зър­ноп­роиз­водителите от Плов­див, е с ечемик върху 700 декара. Ако времето поз­воли, ком­бай­нерите ще започ­ват жът­вата в 9 часа сут­ринта и ще прик­люч­ват деня по тъмно. По време на тази най-важна кам­пания работ­ното време е извън нор­мите, защото не се знае кога поред­ният дъжд ще зат­вори прозореца. Затова не се прахосва всеки поз­волен час.

По окомерна преценка на зър­ноп­роиз­водителя от община Раков­ски добивът от ечемик ще е между 600 и 700 кг/дка. Защото посевът е върху чер­нозем и е наторен според нор­мите. При пшеницата добивът може и да е по-нисък, защото дъж­довете закъс­няха на места, преценява Люд­мил Работов.

“Ечемикът от тази нива ще се ожъне за два дни и само раз­ходът на дизел за 700-те декара ще е към 1300 до 1500 литра,което ще струва между 3500 и 4200 лева. Миналата година дизелът се продаваше по 1,20 лв. за литър без ДДС, а тази година е 2,80 лева“, срав­нява Работов. От Съюзът на зър­ноп­роиз­водителите от Плов­див пред­ложиха на НАЗ да сиг­нализира всички важни инс­титуции — от Комисията за защита на кон­курен­цията до правител­с­т­вото и пар­ламента, за спекулатив­ното пъл­зящо покач­ване на цените на горивата и в час­т­ност на дизела.

Новите реал­ности тази година показ­ват рекор­дна себес­той­ност на есен­ните кул­тури, увеличена от четирик­рат­ното покач­ване на цените на торовете, високата рента от около 100 кг/дка зърно в Южна Бъл­гария, по-скъпите горива и продукти за рас­тителна защита. “Засега изкуп­ните цени на житни и рапица само се комен­тират. Когато приберем зър­ното в хам­барите, тогава ще имаме реални сделки и ще видим какво се пред­лага от тър­гов­ците“, каза фер­мерът от Раков­ски. Паралелно с ечемика той ще започне и прибирането на грах за зърно. Редът на жът­вите ще зависи от влаж­ността на продук­цията, а тя пък ще е според количес­т­вата дъж­дове, пад­нали на едно или друго поле. А всичко това ще е съоб­разено и с очак­ваните валежи в след­ващите дни. Така Люд­мил Работов ще решава в движение дали да пусне ком­бай­ните най-напред при рапицата или в полетата с пшеница върху по-песъчливи почви. На мяс­тото на приб­рания грах той планира да засее царевица с по-къс вегетационен период и това ще е за пръв път от десет години насам.

“Имаше три причини да не отг­леж­дам царевица. Пър­вата е краж­бите на зърно, втората е скъпата поливна вода, третата — лип­сата на поливачи. Засега съм решил само един от трите проб­лема. Със соб­с­т­вени сред­с­тва закупих поливна сис­тема пивот, която мога да управ­лявам от телефона си, така че поливачи вече не са ми нужни. Фак­торът скъпа поливна вода е час­тично решен, тъй като с пивота се пос­тига икономия на вода. При гравитачно поливане се израз­ход­ват 120 литра на декар, а с полив­ната инс­талация нор­мата е намалена на 90 литра заради прециз­ното изпол­з­ване на водата. Третият проб­лем — краж­бите на зърно, си остава отворен“, обясни зър­ноп­роиз­водителят.

Произ­вод­с­т­вото на пшеница в страната ще е между 6 и 7 милиона тона. От години се знае, че у нас се изпол­зва годишно 1,5 милиона тона, но всъщ­ност пот­реб­лението вече е доста по-малко. Едно, защото броят на живот­ните драс­тично намаля. И второ, бъл­гарите кон­сумират все по-малко хляб и тес­тени изделия“, посочи Люд­мил Работов. И затова той е категоричен,че за недос­тиг на зърно за осигуряване на бъл­гар­с­кото пот­реб­ление въобще не може да се говори.

От името на бранша, той критикува админис­т­рацията за ненав­ремен­ния кон­т­рол, който упраж­нява. Дос­коро е имало проверки за наличието на продук­ция в складовете на зър­ноп­роиз­водителите. Изис­к­вала се е докумен­тация и отчети, в момент, когато земедел­ците са били заети с обичай­ните грижи по време на на пролет­ната вегетация. Само че кон­т­ролът продъл­жава и досега, когато цялото внимание на стопаните е ангажирано с пред­с­тоящата жътва. “Далеч съм от мисълта, че не трябва да има проверки и дис­цип­лина, но е добре те да се извър­ш­ват през зимата. Това е времето, когато земедел­ците са по-свободни да обър­нат внимание на админис­т­рацията“, обясни зър­ноп­роиз­водителят.

На въп­роса сега ли е времето за закупуване на торове, при които се забелязва лек спад, Люд­мил Работов отговори: “Вярно е, че има лека тен­ден­ция към поев­тиняване, но за мен тези цени са високи. Може да се окаже, че сегаш­ната цена от 1200 лева за тон е най-добра, но въп­реки това знам, че тя е висока като процент раз­ход в себес­той­ността. Миналата година по това време торът струваше 460 лева. Не мога да дам съвет да купуваме, защото не мога да пред­с­кажа бъдещето“,пише сай­тът АгроП­лов­див.

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...