Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Юрий Кучев: Доказано е, че е ранено служебно лице

Юрий Кучев: Доказано е, че е ранено служебно лице

Юрий Кучев: Доказано е, че е ранено служебно лице

Хвър­лянето на бом­бичка е рав­носилно на прес­тъп­ление, наказанието на Лев­ски няма да бъде отменено, въп­реки зап­лахите, категоричен е пред­седателят на Дис­цип­линар­ната коминия

Пред­седателят на Дис­цип­линар­ната комисия (ДК) към БФС Юрий Кучев бе гост в “Гос­тът на Sportal.bg“, за да комен­тира наказанията след дер­бито между Лев­ски и ЦСКА, както и други актуални теми в бъл­гар­с­кия фут­бол. Припом­няме, че в сряда “сините“ излязоха с остра дек­ларацията срещу пос­лед­ните решения на ДК, според които столичани трябва да изтър­пят наказание от един мач без пуб­лика (заради хвър­лена бом­бичка, която нарани физиотерапевта на “чер­вените“), както и да платят глоба в раз­мер на 13 300 лева. От клуба зададоха няколко въп­роса към БФС, свър­зани с теж­ките сан­к­ции след мача с ЦСКА и призоваха своите фенове да напъл­нят стадиона за домакин­с­т­вото на Ботев (Плов­див) от 13-ия кръг на Първа лига.

“Тази дек­ларация на Лев­ски доста ни изненада. Лично аз считам, че тя не е от ръковод­с­т­вото на Лев­ски, защото там има доста спор­тни деятели и мисля, че трябва да знаят какви са правилата и какъв е редът, когато се налагат дис­цип­линарни наказания. Дек­ларацията, в този й вид, всъщ­ност показва грубно нез­нание как работи ДК. Това не е харак­терно за хора, които се занимават с фут­бол от дълги години. Никога в БФС не се е предос­тавяла инфор­мацията от док­ладите на длъж­нос­т­ните лица преди провеж­дането на заседанието на ДК. По този начин се пред­паз­ват длъж­нос­т­ните лица от вън­шна намеса. Никога не е имало пред­варително запоз­наване с док­лада. След като мине заседанието на комисията, тогава евен­туално биха могли желаещите да се запоз­нят с док­лада. Невъз­можно е да се предос­тави тази инфор­мация пред­варително. Това, че не сме предос­тавили въз­мож­ност на Лев­ски да се запоз­наят с док­лада, не е истина. В понедел­ник админис­т­раторът на “сините“ се е обадил в комисията и е помолил да бъде раз­решено пред­с­тавител на Лев­ски да присъс­тва на заседанието. Няма такава прак­тика, но в крайна сметка решихме да го изс­лушаме. Аз дадох съг­ласието си такъв да присъс­тва. На това заседание пред­с­тавител на Лев­ски не дойде и не получихме пис­мен документ. Така че тези упреци, че сме поп­речили да се запоз­наят с док­лада, не е вярно. Това е манипулация — да има такава драс­тична промяна в отношенията. Странно е. Беше много логично да дой­дат и да изтък­нат тезата си. Делегатът на срещата е описал по минути какво се е случило. Как­вито и мотиви да има нас­реща, аз трудно бих приел нещо друго. Хвър­лянето на бом­бичка е рав­носилно на прес­тъп­ление. Доказано е, че е ранено служебно лице. В правил­ника всичко е описано“, заяви Кучев.

Шефът на ДК комен­тира и отмененото наказание на Локомотив (Пд) за подобни дейс­т­вия на привър­жениците. Тогава Апелатив­ната комисия се намеси и отмени наложените от ДК решения. “Апелатив­ната комисия може би е намерила някакво основание да промени решението си за Локомотив (Пд). Когато ние взимаме решение, не се съоб­разяваме дали то ще бъде обжал­вано и променено. Решенията при нас се взимат единодушно и по съвест. Не съм запоз­нат защо Апелатив­ната комисия отмени нашите решения. Решението, от гледна точка на правилата, е абсолютно точно и ясно. Всичко, как­вото пише в Дис­цип­линар­ния правил­ник, се прилага. Нашият аршин е еднакъв по отношение на който и да е отбор. Да ни обвиняват, че сме сим­патизанти на даден клуб, е абсур­дно. Не поз­волявам никой да ми се меси в работата. Още когато се съг­ласих да стана пред­седател на ДК, се раз­б­рахме че ме оставят мен и моите хора да работим по съвест. Ако някой има някакви претен­ции, да ги каже. Никога няма да нап­равя ком­п­ромис със съвестта си. Във всич­ките тези години не съм получавал обаж­дане от някой клуб, за да ми каже какви решения да вземем. Голяма част от тези неща са, защото не поз­нават дис­цип­линар­ния правил­ник“, продължи Кучев.

Решението ни няма да бъде отменено. Призовавам Лев­ски да не си вкар­ват отбора в прик­лючения. Така или иначе наказанието ще бъде изтър­пяно. Ако решението не бъде изпъл­нено сега за мача с Ботев (Пд), то ще бъде изпъл­нено на по-късен етап. Освен това ще има и сан­к­ции заради нес­паз­ване — може да се отнемат точки, изваж­дане от групата. Може да стане по-лошо. Не само че ще бъде изтър­пяно това наказание, но ще се случат и други сан­к­ции заради неиз­пъл­нението му. Феновете на Лев­ски ще се сблъс­кат с охраната на стадиона и органите на МВР. Кой печели от това? Това може да доведе до грозни сцени и по-тежки сан­к­ции. Отборът е наказан заради поведението на пуб­ликата. Фут­болис­тите не са виновни за това. По този начин се наказва пуб­ликата, за да й се покаже, че това поведение няма място по стадионите. Може дек­ларацията да е емоционално решение, но нека над­делее разумът. Няма нужда от това излишно нап­режение и тази кон­ф­рон­тация“, убеден е шефът на Дис­ципа.

“Много години получавам зап­лахи от всякакво естес­тво. Не считам, че сме нап­равили нещо нередно. Считам, че си вър­шим работата и задачите доб­росъвес­тно. Всеки един от комисията е доказан професионалист в своята област. Нивото на тази дек­ларация е много ниско. Не можем да поз­волим да не се спаз­ват решенията на която и да е комисия. Няма орган в дър­жавата, който да има правото да взима някакви решения, а да му е все тая какво се случва впос­лед­с­т­вие. Няма как чрез натиск да бъде отменено това решение. Ако искат това наказание да бъде отменено, има си срок, в който да пус­нат жалба до Апелатив­ната комисия, но мисля той е изтекъл“, разясни ситуацията Кучев.

Когато се приканва към без­редици, трябва да бъде ясно какво ще се случи след това. Кой ще носи отговор­ност? Със сигур­ност няма да е БФС. Ще носи този, който е приканил тези хора към непод­чинение. Това води до анар­хия и раз­руха. Пуб­ликата наказва соб­с­т­вения си отбор по този начин. Клубовете трябва да сед­нат и да обяс­нят на соб­с­т­вената си пуб­лика как трябва да се дейс­тва, завърши Юрий Кучев.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...