Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Илиана Раева мечтае за нормална база за подготовка на грациите

Илиана Раева мечтае за нормална база за подготовка на грациите

Илиана Раева мечтае за нормална база за подготовка на грациите

Сведох до минимум интриганството, клюките и махленството, разкри шефката на федерацията по художествена гимнастика

Президен­тът на Бъл­гар­с­ката федерация по художес­т­вена гим­нас­тика Илиана Раева заяви, че светов­ното пър­вен­с­тво в София, което завърши на 18 сеп­тем­ври, в било много успешно за бъл­гар­с­ките със­тезателки. Ансам­бълът завоюва две златни отличия, а Стилияна Николова взе бронз в многобоя и три сребърни медала на финалите на отдел­ните уреди. Бъл­гария спечели и две квоти за Олим­пиадата в Париж през 2024 година. Раева посочи като голяма мечта след пос­тиг­натите успехи раз­ширяване на залата, за която четири години ходила по раз­лични инс­титуции.

“Рав­нос­мет­ката е едно много успешно световно пър­вен­с­тво, в което само Бъл­гария от основ­ните претен­денти успя да завоюва две квоти. Силна игра на ансам­бъла, който даде сериозна заявка за Олим­пиадата в Париж 2024 и бор­бена Стилияна, която откри пред мен едно много важно свое качес­тво, а именно мобилизация и кон­цен­т­рация при екс­т­ремна ситуация. Каз­вам екс­т­ремна, защото след отпадането на Боряна Калейн цялата тежест за спечел­ване на квотата падна върху нея. И тя успя и се справи!“, каза Раева пред фейс­бук страницата на БФХГ.

“В София видях раз­лична гим­нас­тика. Имаме нов правил­ник, с който, според мен, значително по-добре са се справили ансам­б­лите. Не съм удов­лет­ворена с това, което показаха индивидуалис­т­ките. На тех­ния фон Боряна Калейн щеше да изпъкне много рязко. Може би Веденеева трябва да отлича, както и бухал­ките и обръча на Стилияна. С най-добри чув­с­тва съм към София Рафаели и Дария Вал­фоломеев, но лично аз не съм впечат­лена по отношение артис­тич­ността им. В същото време, показаха трудна гим­нас­тика, което им донесе тези резул­тати. Но независимо от анализа и влиянието на оцен­ката за труд­ност, Бъл­гария ще продължи да се бори за оцен­ката за артис­тич­ност, защото в допъл­нение към труд­ността този ком­понент ще отк­рои гим­нас­тичка като Боряна Калейн. Да, кон­курен­цията става много интересна. И мисля, че ще продъл­жава в тази посока“, добави Илиана Раева.

“Основ­ната “вина“ за пос­тигането на всич­ките резул­тати и най-вече за най-големия успех — олим­пийс­ката титла, е син­х­ронът в работата на екипа ни. Още в началото на тези десет пос­ледни години сведох до минимум инт­риган­с­т­вото, клюките и мах­лен­с­т­вото, които са пагубни при прес­лед­ване на високи цели. Не, че ги няма изобщо. Няма как да ги няма, но не им поз­волявам да се изявяват и да пречат на работата. Не им давам глас­ност и поле за изява. Интересуват ме само успехите и това хората, от които зависят те да са щас­т­ливи и работос­пособни. Пазя много читавите си треньори, със­тезателите, екипите им и хората, които работят във федерацията. Щит съм за всички. Но в същото време изис­к­вам основно резул­тати. Анализирам с треньорите след големите със­тезания, както нашите момичета, така и съпер­ниците ни. Не мис­лете, че няма под­водни камъни. Има, раз­бира се! Но имам огромен опит, който много ми помага при работа с много хора. В тези 10 години съм имала проб­леми от раз­лично естес­тво, но никога не си поз­волих да им дам глас­ност. Справях се къде по-лесно, къде по-трудно, но го оставях за моя сметка. Не харес­вам ролята на жер­тва, с която хората тър­сят съчув­с­т­вие и фал­шиви аплодис­менти. От няколко години основно ме интересуват аплодис­мен­тите на Съд­бата. Ако вървя по правия път ги имам и съм най-щастливият човек. Като кривна, Съд­бата ме отрез­вява бързо. Това е моят критерий за правилна работа, не за успешна. Защото може да е успешна, но да не е правилна… За мен успехът не е само злат­ните олим­пийски медали, а щас­тието в душите на “диаман­тите“. Това беше моята битка за успех. Щас­т­лива съм, че успях да пос­тигна най-големият успех в гим­нас­тиката, а със­тезател­ките да продъл­жават да искат да играят, да са близко до мен и всеки път да виж­дам без­мер­ното щас­тие в очите им. Това е моята професионална философия“, комен­тира Раева.

Шеф­ката на федерация раз­кри и със­тоянието на Боряна Калейн в момента. Род­ната грация не учас­тва на светов­ното пър­вен­с­тво заради здравос­ловни проб­леми. “Боряна вече е добре. Няма проб­лем със здравето. Сега се въз­с­тановява. Лекарите не са категорични, но смятат, че може да е вирус, съчетан с пос­т­ковид и висока тем­пература. Най-важното е, че няма услож­нения и е добре. Тепърва с нея и треньорите ще говорим за бъдещето ѝ?“, заяви президен­тът на федерацията.

“Пред­с­тои ни пак същото. Работа. Аз няма да се откажа от това да имаме нор­мална база за тренировки. Ние зас­лужаваме това. Много меч­тая да имаме нор­мални условия за работа. В момента нямаме. Не знам какви успехи още трябва да пос­тигаме, за да ни обър­нат внимание и да ни пос­т­роят раз­ширението на залата, за която четири години ходих от инс­титуция в инс­титуция… Това е голямата ми мечта. Всичко друго пос­тиг­нах. Раз­бира се, това не означава, че целите вече ги няма. Нап­ротив. Успях с моята “лудост“ Бъл­гария да е на върха, да заразя всички и сега те вяр­ват, че можем и е дос­тижимо. Аз винаги съм вяр­вала, че светът е на “лудите“. Дай Боже да имаме и индивидуалис­тка олим­пийска шам­пионка. Раз­кошни са ни момичетата!“, завърши Илиана Раева.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...