Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) 3000 деца ще правят първи стъпки в тениса

3000 деца ще правят първи стъпки в тениса

Бъл­гар­ски национален тенис цен­тър (БНТЦ) стар­тира инициативата „Излизаме от мрежата. Вход свободен“ с 3000 деца . Една от звез­дите на род­ния тенис­Ц­ветана Пирон­кова под­к­репи идеята и изказа пожелание тя да стане национална кауза. Началото бе обявено от заместник-председателя на федерацията по тенис Екатерина Генова и от управителя на БНТЦ Георги Дон­чев. Целта на инициативата е да се предос­тави дос­тъпна и здравос­ловна алтер­натива на проб­лема с дъл­гите часове, които децата и тий­нейджърите прекар­ват пред елек­т­рон­ните екрани. С нея под­рас­т­ващите ще получат през зим­ния сезон въз­мож­ност за физическо раз­д­виж­ване, психологическо раз­товар­ване и ангажиране с прек­рас­ния тенис спорт.

В балона на цен­търа от началото на 2023 година всяка събота и неделя по обяд и следобяд без­п­латно ще бъде предос­тавен един корт. На него първи стипки в тениса ще могат да нап­равят деца от 6 до 10 години. Тенисисти до 16 години, ще се усъвър­шен­с­т­ват с треньор­ска помощ.

С дъл­гос­роч­ната си политика за социална отговор­ност се стремим да прив­личаме мак­симално много деца, за да раз­ширим основата на бъл­гар­с­кия тенис и да се изг­радят нови шам­пиони“ , заяви Екатерина Генова.

Убедена съм, че с тази инициатива стотици деца ще нап­равят пър­вите си стъпка на корта, а много от тях ще продъл­жат да прекар­ват повече време в прех­вър­ляне на топки над мрежата, откол­кото в интер­нет. Със сигур­ност може да отк­рием бъдещи таланти, но най-важното е да покажем на повече от тях как да са шам­пиони в живота. Защото спор­тът учи на дис­цип­лина, дава умения, които никой не може да ти отнеме, а това е в основата на здравето и самочув­с­т­вието, от които се нуж­дае всяко дете.“, комен­тира Цветана Пирон­кова от Плов­див, където тя сега се е пос­ветила на отг­леж­дането на двете си малки деца. Извес­т­ната ни тенисис­тка стана пос­ланик на инициативата.

Очаква се към проявата да се присъединят и тенис базите в Плов­див, Бур­гас, Стара Загора и Плевен, като включените в заниманията с тенис деца да нарас­тне до 3000. Инициативата в базата на БНТЦ ще продължи до началото на април 2023 година.

Любомир Михай­лов

България

Икономика

Култура

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие