Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Министър се ядоса на въпрос за ЦСКА 1948

Министър се ядоса на въпрос за ЦСКА 1948

Министър се ядоса на въпрос за ЦСКА 1948

На Красен Кралев не му се занимавало непрекъснато с клуб от “В“ група

Спор­т­ният минис­тър Красен Кралев комен­тира в „Спор­тна треска“ по БНТ условията за кон­курса за базите на ЦСКА. Той се пох­вали, че всичко в пред­с­тоящия търг е законно, но се ядоса на въп­рос за ЦСКА 1948. И по-конкретно дали условията за търга нарочно са нап­равени така, че да елиминират единия от двата кан­дидата за базите.

Мисля, че вече нап­режението трябва да падне, защото доста дълго време се чакаше този кон­курс. Сами раз­бирате, че имаше нужда от по-сериозна под­готовка, докато под­гот­вим договора. Ключовият момент е, че ние тър­сим пар­т­ньор с много сериозна икономическа история и с доказан произ­ход на парите. Това се вижда в самите условия за търга. Той е отворен и за двата вида юридически лица – и тър­гов­ско дружес­тво, и сдружение с нес­топан­ска цел“, каза Кралев.

“Изис­к­ването за учас­тие е, когато е тър­гов­ско дружес­тво, да има 5 милиона капитал — оборот през 2014, 2015 и 2016 г. 15 милиона лева смятаме, че е дос­татъчна гаран­ция, че бъдещият наемател на тези обекти ще може да извърши ремон­т­ните дей­ности. Това са горе-долу 5 милиона годишен оборот. Това е минимум, който трябва да се изис­ква с оглед на гор­чивия опит, който имаме от пред­ните години. ПФК ЦСКА АД бе наемател на съоръжението и за съжаление, имаше много неиз­чис­тени финан­сови въп­роси. Ръковод­с­т­вото тогава не успя да се справи с намирането на сред­с­тва за рекон­с­т­рук­цията на стадиона и с изпъл­нението на договора, който имаха. Затова сме заложили такива правила — за да няма изненади в след­ващите години“, добави минис­търът.

Няма как само един клуб да има право да учас­тва в този кон­курс. Очевидно има недоволни. Около 600 клуба не биха имали въз­мож­ност да учас­т­ват. Някои имат такава въз­мож­ност, и то не един. Не искам да комен­тирам кон­к­ретни юридически лица. Офер­тите ще ги отворим пуб­лично. До 10 януари се надявам всичко да прик­лючи“, добави минис­търът на младежта и спорта.

За ЦСКА 1948 Кралев каза: „Не раз­бирам защо трябва да се занимаваме неп­рекъс­нато с един клуб от „В“ група. Цен­търът на събитието е стадионът, на който тър­сим качес­т­вен и надеж­ден пар­т­ньор. Искаме да защитим дър­жав­ния интерес. Основ­ната ни цел е това съоръжение да стане модерно“.

Минис­търът за пореден път заяви, че дър­жав­ният интерес е над всичко в пред­с­тоящия кон­курс. „Очевидно не само ЦСКА-София може да отговаря на тези критерии. Атаки винаги може да има. Не виж­дам никакъв смисъл. Основ­ната ни задача е да гаран­тираме дър­жав­ния интерес. Много ясно е, че тези условия трябва да са сериозни. Напатили сме се“, каза Кралев.

За дъл­говете от 800 хиляди, които трябва да бъдат изп­латени, Кралев сподели: „Такива са условията. Ако на някой не му харесва – да не учас­тва. Дайте да видим кой ще кан­дидат­с­тва и какви документи ще пред­с­тави. Това са нор­мални условия и не виж­дам какво притес­нително има. Както следя и в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво, няма сериозни комен­тари и притес­нения, че тези условия са изненад­ващи или могат да притес­нят някого. За мен темата е прик­лючена“.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...