Венгер започна работа във ФИФА

Бив­шият мени­джър на Арсенал Арсен Вен­гер официално започна работа във ФИФА. Фран­цузинът ще отговаря за глобал­ното фут­болно раз­витие, като лично президен­тът на светов­ната цен­т­рала Джани Инфан­тино го пред­с­тави в новата му роля. От ФИФА обяс­няват, че Вен­гер ще отговаря за над­зора и раз­витието на спорта както при мъжете, така и при жените.

“С нетър­пение очак­вам да се заема с това изк­лючително важно предиз­викател­с­тво. Не само защото винаги съм се интересувал да анализирам фут­бола от по-широка гледна точка, но и защото мисията на ФИФА като ръководен орган на светов­ния фут­бол е наис­тина глобална“, заяви 70-годишният Вен­гер, който бе без работа, след като бе освободен от Арсенал през 2018-а, след 22 сезона в лон­дон­с­кия клуб.