Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Алармираха за нови заплахи от волейболната федерация

Алармираха за нови заплахи от волейболната федерация

Инициативен комитет за промени в бъл­гар­с­кия волей­бол преди дни официално обяви, че иска промени и нов пред­седател на цен­т­ралата, пожелавайки свалянето на инж. Данчо Лазаров. Пред­с­тавители на водещи отбори — Владимир Николов, Алек­сан­дър Попов, Илия Дин­ков, Иван Сеферинов и Атанас Рогачев, обяс­ниха, че нас­тояват за промени, а освен това раз­к­риха и за зап­лахи от ръковод­с­т­вото на БФВ към клубовете.

Вчера от инициатив­ния комитет раз­п­рос­т­раниха отк­рито писмо. Чрез него се инфор­мира общес­т­веността, че е имало нови зап­лахи от ръковод­с­т­вото на федерацията след изнесените от тях твър­дения.

Бук­вално часове след като официално и отк­рито зас­танахме да изразим намерението си за свик­ване на извън­редно Общо съб­рание на БФВ, някои дами и гос­пода от статук­вото, в типич­ния за този стил работа, започ­наха със зап­лахите, манипулациите и внушенията. В тази връзка, всякакви „сигурни инфор­мации“, че т.нар. инициативен комитет е раз­п­ределил мес­тата в Управител­ния съвет за „свои хора“, има готов­ност да „наз­начи“ треньори за всички национални гар­нитури, ще „заличава“ клубовете, които не ни под­к­репят, както и цялос­тна под­мяна на админис­т­рацията на БФВ – не отговарят на истината. Нап­ротив. Това е неговият стил на работа. Именно една от идеите за искане промяна в управ­лението на БФВ е всеки клуб да изразява свободно и без притес­нение своята позиция как­вато и да било тя, без да рис­кува да се сблъска с реван­шизъм. Да има проз­рач­ност при вземането на решения по демок­ратичен начин, да не бъде третиран само като „глас“ за Общо съб­рание. БФВ сме всички клубове и именно клубовете сме тези, които ще вземаме решенията заедно, а не по поз­натия тоталитарен модел. До броени дни ще пред­с­тавим цялос­т­ната ни плат­форма за раз­витие на бъл­гар­с­кия волей­бол, която ще бъде над­г­раж­дана, комен­тирана и допъл­вана с помощта на всеки един от вас и вашите идеи. Не се под­давайте на манипулации, зап­лахи и внушения. Бъдете смели и не се страхувайте да изразите позицията си. Ние вяр­ваме в прин­цип­ността, вяр­ваме в Законите и Правилата и всеки един подобен опит за манипулации, ще бъде вед­нага атакуван от нас по съот­вет­ния ред. Ние не обещаваме нереални неща, не обещаваме милиони левове да потекат към всеки клуб. Ние сме част от всички клубове в Бъл­гария и вяр­ваме, че решенията за раз­витието на волей­бола трябва и ще се вземат от всички клубове — членове на БФВ, а не да се спус­кат от един човек. Така е нор­мално, морално и законно. Нека да защитим любимия си спорт от реван­шизма, да спасим нашия спорт от зад­кулисието и тоталитар­ния модел на управ­ление, да бъдем една проз­рачна, демок­ратична и финан­сово стабилна федерация. Нека всички заедно да спрем дик­татурата и потъването на бъл­гар­с­кия волей­бол още на 20 декем­ври, а след това отново заедно да започ­нем промяната. БФВ не е Данчо Лазаров, БФВ не е еднолично тър­гов­ско дружес­тво. БФВ сме всички ние”, се казва в отк­ритото писмо на инициатив­ния комитет.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие