Гръмна голям скандал с ас на Барселона

Гръмна голям скандал с ас на Барселона

Голям скан­дал се заформи около нападателя на Бар­селона Антоан Гриз­ман, съоб­щават медии в Испания. В основата му е елит­ното френ­ско фут­болно списание “Франс фут­бол“. Авторитет­ното издание пуб­ликува пред­полагаеми думи на нападателя, в които фран­цузинът се оплаква от студения прием, който е имал в съб­лекал­нята на Бар­селона. В материала се под­чер­тава труд­ната връзка между Гриз­ман и неговите съот­бор­ници, сред които Лео Меси. Според „Франс фут­бол“, Гриз­ман често се оплаква на хората от обк­ръжението си за отношението към него от страна на съот­бор­ниците му. Под­чер­тава се труд­ната адап­тация на играча и враж­деб­ната среда, която го пос­реща.

Реак­цията на фран­цузина обаче не закъсня. Гриз­ман побърза да отрече появилите се твър­дения. Той обяви, че никога не е давал интервю пред „Фран фут­бол“, нито е говорил в тази насока.

В същото време испан­с­кият спор­тен вес­т­ник „Ас“ инфор­мира, че защит­никът на Бар­селона Самуел Юмтити е зас­пал по време на полицейски обиск в дома му. Посещението на унифор­мените служители е свър­зано с обира, който крадци извър­шиха в дома на фран­цузина през сеп­тем­ври 2019 г.

В момента на прис­тигането на полицаите Юмтити е играел на дивана си на видеоигра. Той раз­решил на органите на реда да си свър­шат работата. Докато траел обис­кът, фут­болис­тът зас­пал. Полицаите свър­шили работата си и напус­нали дома на бранителя без да го събудят.