Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Европейската централа дава за пример БФС

Европейската централа дава за пример БФС

Европейската централа дава за пример БФС

ФИФА насърчи клубовете и играчите да работят съв­мес­тно в намирането на решения относно въз­наг­раж­денията по време на периода без фут­бол

Европейс­ката фут­болна асоциация (УЕФА) пох­вали раз­витието на фут­бола у нас и работата на БФС в периода 20152019 година. Това се случи в док­лад, а род­ната федерация е дадена за пример в раз­дел “Стратегическо планиране“ при дър­жавите от 21-во до 30-о място (трета група) в ран­г­лис­тата на УЕФА. Пос­тиженията на БФС са изг­раж­дането на национал­ната фут­болна база в Бояна (отк­рита през 2016 година), както и двете европейски пър­вен­с­тва, на които Бъл­гария беше домакин. Шам­пионатът на Стария кон­тинент за юноши до 17 години се проведе през 2015 година с цен­т­рове Бур­гас, Созопол, Сливен и Стара Загора. Европейс­кият шам­пионат за девойки до 17 години се със­тоя през миналата година в Доб­рич и Албена. Като много добра е посочена и работата по прог­рамите на УЕФА, от които се изг­раж­дат терени и бази както за професионал­ния, така и за масовия и аматьор­с­кия фут­бол.

В нашата група по спор­тни пос­тижения водещи са скан­динав­ците от Швеция и Нор­вегия, които имат най-много учас­тия на финали на европейски пър­вен­с­тва за младежи до 21 години, както и за юноши до 19 и до 17 години в раз­г­леж­дания период. Интерес­ното е, че Бъл­гария, заедно с Нор­вегия и Швеция, са един­с­т­вените три страни извън топ 20 от ран­кинга на УЕФА, които са класирали отбори на еврофинали за юноши през тези пет години. Нашите мом­чета от набор 1998 под ръковод­с­т­вото на Ангел Стой­ков учас­т­ваха през 2017 година на финалите в Грузия.

В същото време ФИФА обяви мер­ките, които да адап­тират правилата към без­п­рецеден­т­ната ситуация в светов­ния фут­бол. От светов­ната цен­т­рала заявиха, че решенията са взети единодушно, и пуб­ликуваха препоръки за новата ситуация. “Пан­демията от COVID-19 промени обс­тоятел­с­т­вата около фут­бола този сезон. Затова ФИФА излиза с някои прак­тически идеи и пред­ложения за справяне със ситуацията. Това няма да реши всеки проб­леми, но би тряб­вало да доп­ринесе за някаква стабил­ност и яснота за фут­бола в близ­кото бъдеще“, заяви президен­тът на светов­ната цен­т­рала Джани Инфан­тино.

Една от одоб­рените мерки е договорите на фут­болисти, които изтичат това лято, да бъдат удъл­жени до датите, на които ще завър­шат пър­вен­с­т­вата в раз­лич­ните страни. Кон­т­ракти за след­ващия сезон пък да започ­ват на други дати, съоб­разени с по-късния старт.

В ситуация, в която някой клуб не може да си поз­воли да плаща на играча, ФИФА препоръчва да се стигне до споразумение между двете страни. Ако това не се случи, светов­ната цен­т­рала ще се намеси. ФИФА насърчи клубовете и играчите да работят съв­мес­тно в намирането на решения относно въз­наг­раж­денията по време на периода без фут­бол, който носи огромни финан­сови загуби за всички, свър­зани с играта.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие