Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Нешка Робева: Време е някой да отговаря и да признае допуснатите грешки

Нешка Робева: Време е някой да отговаря и да признае допуснатите грешки

Нешка Робева: Време е някой да отговаря и да признае допуснатите грешки

Ръководят хора, които имат уста, но нямат глави, коментира легендата на художествената гимнастика

Една от най-големите фигури в историята на художес­т­вената гим­нас­тика в Бъл­гария — Нешка Робева, атакува остро ръковод­с­т­вото на род­ната федерацията в лицето на пред­седателя й Илиана Раева след европейс­кото пър­вен­с­тво в Киев. Причината е отсъс­т­вието на ансам­бъла от шам­пионата заради положителна проба за COVID-19 на Ерика Зафирова и лип­сата на медали в индивидуал­ната над­п­ревара при жените.

Ето какво написа Нешка Робева във “Фейс­бук“: “Отмина Европейс­кото пър­вен­с­тво – Украйна 2020 г. Едно пър­вен­с­тво абсолютно раз­лично от всички, които сме гледали… Пър­вен­с­тво, по време на което, светът е зам­рял в очак­ване… Недоверие… Ужас. Едни вяр­ват, други – не… Болестта, като че си играе с нас…Затвориха училища, театри, препъл­ниха бол­ниците… Отмениха Олим­пиада…, Световни и Европейски пър­вен­с­тва по раз­лични спор­тове…

И точно тогава ръковод­с­т­вото на ЮЕГ реши, че ще проведе пър­вен­с­т­вото по художес­т­вена гим­нас­тика. И то в Киев… Можем само да поз­д­равим и ръководителите от ЮЕГ и организаторите на шам­пионата в Украйна. Провеж­дането на това със­тезание бе необ­ходим и силен ход. Хората се нуж­даят точно от това – демон­с­т­рация на силата на духа, преодоляване на страха, борба и победа… Победа на младостта над страха… Животът, който продъл­жава… Да поз­д­равим всички учас­т­ници, да поз­д­равим победител­ките. Да поз­д­равим нашите деца и треньори – Мал­ката сладка Стили и Ева… Боряна.

Без ръководителите и ще изясня защо. Мисля, че не трябва да си много умен, още по-малко гениален, за да пред­видиш, че победата ще бъде за тези, които съумеят да запазят здравето си и участват.Мисля, че нашият ансам­бъл щеше да бъде неос­порим пър­венец.

Защо не учас­тва? Защото го ръководят хора, които имат уста, но нямат глави. На въп­роса ми: „Как допус­нахте зараза в отбора, месец преди със­тезанието?“ (Бащата на една от със­тезател­ките бе пренесъл заразата.) И тогава чух умопом­рачителен отговор: „А Вие какво искате, децата да не виж­дат родителите си?“ Децата?! Тези, които са напус­нали семейс­т­вата си, за да се със­тезават и чиято цел е ясна – под­готовка, учас­тие, борба и победа в със­тезания. Дей­ност твърде скъпо струваща и платена на фона на общата мизерия, която цари в дър­жавата… Деца между 17, 20 и нагоре години? В раз­гара на пан­демията да види татко си?! Месец преди Европейс­кото? Това звучи тъпо до идиотизъм. В бъдещата история на този спорт в раз­дела, „Е няма такова животно“ ще бъде записано със златни букви „Една видя баща си, четири други и Бъл­гария не видяха злат­ните медали, защото не видяха и Европейс­кото“.

Кат­рин Тасева много страдала през тази година?! Кой го допусна? Май изкарала Короната от коша с лъжите и я пос­тавила не където трябва. Преди два месеца четохме и слушахме за „героизма“ на Кат­рин и Воложанина с тол­кова тежки травми, как играят и самоот­вер­жено защитават името на Клуб „Илиана-Левски“? Кон­тузени, с болки в кръста, в краката в главата и къде ли не, но спечелиха тит­лата за любимия (правил­ния) клуб. Лъчезара Пекова и Невяна Владинова бяха кон­тузени (за едната вече се съм­нявам), но и дума не е ставало да им пред­лагаме да учас­т­ват за „Лев­ски“. Пред­с­тояха им много по-важни изяви, бяха национални със­тезателки…

Въп­роси:

1. Защо тол­кова много травми в национал­ния отбор при тол­кова много въз­с­тановяване, масажи, рехабилитация, почивки на море, високоп­ланин­ско встъп­ване в тренировъч­ния период… И при тол­кова малко тренировки и натовар­ване. Не е ли време да се потърси причината?

2. Кой носи отговор­ност и кой ще понесе пос­лед­с­т­вията от неучас­тието на ансам­бъл жени?

3. Кой е допус­нал и кой ще понесе отговор­ността затова, че пред национални със­тезателки, като приоритет се пос­тавя клубно със­тезание?

Време е някой да отговаря, както пред колегите си, пред родителите, феновете и минис­тер­с­т­вото, като приз­нае допус­натите грешки, защото иначе ще решим, че Бог не обича смелите, но до извес­тно време гледа сеира на наг­лите….

Е, аз като Нешка Робева, която е на 74 г., но все още е пощадена от стар­чес­ката демен­ция ще загатна, само ще загатна, за един въп­рос, който обещавам, че ако не се вземат мерки за корек­ция на ситуацията, ще раз­вия с под­роб­ности…

Преди четири години, когато на Общото съб­рание, Илиана Раева заяви, че най-голямата грешка е била, че е раз­решила Невяна Владинова и Кат­рин. Тасева, да се под­гот­вят децен­т­рализирано на „Герена“, аз твърде емоционално заявих, че взимайки ги на „Раков­ски“, ще ги провалят.

Невяна, която под вещото ръковод­с­тво на….. на „Раков­ски“, все едно на кого, бе ударила дъното с 20-ото си място, изтег­лена на „Герена“, спечели един­с­т­вена квота за Бъл­гария (индивидуално) и седмо място на Олим­пийски игри…

Може би съм се обър­кала?! Ежед­невно чувам, но не раз­бирам, че успехът й, както и кариерата, благодарение на цен­т­рализираната под­готовка, били невероятни?! А за Кат­рин да не говорим… Сбър­кала съм, те не се под­гот­вяли за със­тезание и за шам­пионки, те се под­гот­вяли за ръководителки… Повечето плащат, за да учат, на други им плащат, за да?!…

Не съм пророчица, но при наличието на елемен­тарна мис­ловна дей­ност, човек би тряб­вало да се замисли, пред­види, прецени и промени някои неща. И да спрат да дрън­кат, защото, наис­тина ще прес­танем да тъгуваме и ще започ­нем да се смеем.

Казах и стоя зад думите си. Но казах твърде малко. Особено след звуч­ните плес­ници, които Камелия Дунав­ска и М. Василева, заш­левиха пред цяла Европа на тези, които ги прогониха от Родината…

Ще пиша, защото зас­лужават. И зас­лужат да бъдат отделени. И зас­лужават специално място, което имат отдавна в моето сърце….Ще пиша и за „Македон­чето“ – Рейчи, защото „И сам вой­нът е войн“.

Истината е полезна за този, на когото я каз­ват и вредна за този, който я казва“ – Блез Пас­кал Дано! Въп­реки че…“

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...