Лекарят на Марадона го наричал „дебелия“

Раз­с­лед­ването за смъртта на аржен­тин­с­ката фут­болна легенда Диего Марадона в родината му продъл­жава и на бял свят излизат все повече под­роб­ности за пос­лед­ните му мигове живот. Марадона почина на 60-годишна въз­раст, след инфаркт в дома си в Тигре на 25 ноем­ври 2020 година. По-рано същия месец, на 2 ноем­ври, Марадона беше приет в бол­ница в Ла Плата и претърпя операция заради кръвен съсирек в мозъка. Впос­лед­с­т­вие той бе изписан за домашно лечение, като съг­ласието си за това са дали една от дъщерите му и лич­ния му лекар Леополдо Луке, чийто под­пис е натежал при вземането на това решение.

Пор­талът Инфобае пуб­ликува съдър­жанието на раз­говори между Луке и психиатъра на Марадона Аугус­тина Косачов, проведени в деня на смъртта на аржен­тинеца. Косачов е била в дома на Марадона и се обадила раз­т­ревожена на Луке с новината, че той вероятно е мър­тъв. “Влязохме в стаята и той беше студен. Опитахме се да му нап­равим сър­дечен масаж, докато дойде линей­ката и той сякаш си върна за кратко телес­ната тем­пература. След това прис­тигна линей­ката и сега продъл­жават те, но не ни каз­ват нищо“, споделя с Луке Косачов. Лекарят на Марадона обяс­нява, че пътува към дома му, като меж­дув­ременно звъни на свой колега, за да му каже, че фут­бол­ната легенда е мър­тъв, макар това все още не е било официално пот­вър­дено от спеш­ната помощ. В раз­говора той нарича Марадона “дебелия“. След това той се опитва да успокои Аугус­тина Косачов, че отговор­ността за случилото се е на семейс­т­вото. “Нап­равихме, как­вото можахме. Те бяха наясно с рис­ковете. Това са много, много трудни пациенти“, казва Луке.

Не закъс­няха и реак­ции от страна на членове на семейс­т­вото на Марадона след пуб­ликуваните аудиозаписи. Една от дъщерите му — Далма, заяви, че е отв­ратена и се надява на справед­ливост. Според инфор­мации от прокуратурата, записите нямат стой­ност в съда, но показ­ват колко е бил неис­к­рен Луке, когато е твър­дял, че обича Марадона и гледа на него почти като на баща.