Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Само петима членове на Изпълкома на БФС са подали писмени оставки

Само петима членове на Изпълкома на БФС са подали писмени оставки

Само петима членове на Изпълкома на БФС са подали писмени оставки

Останалите футболни началници се спотайват и не отговарят на въпросите на dsport и Дарик радио

Само четирима членове на Изпъл­нител­ния комитет на БФС отговориха на въп­росите, които dsport и Дарик радио им изп­рати миналата сед­мица. Управ­ляващите този спорт тряб­ваше да отговарят дали са подавали оставки, пис­мени или устни са били те, а също така дали според тях фут­бол­ната общес­т­веност им има доверие и дали Кон­г­ресът може да организира избор с пълен ман­дат на ново ръковод­с­тво.

Целта на питането бе да се раз­бере кои членове на ръковод­ното тяло на БФС са подали оставки и кои на този етап пасуват преди Кон­г­реса, който е нас­рочен за 25 юни. Отговор на въп­росите са дали трима от членовете, които са си подали пис­мено своите оставки — Атанас Фур­на­джиев, Петър Велич­ков и Камен Кос­тадинов. Отговор е получен и от Йор­дан Леч­ков, който миналата сед­мица даде интервю за Дарик радио, в което отново пот­върди, че не е подавал оставка и няма такова намерение.

Според проуч­ване на dsport освен Атанас Фур­на­джиев, Петър Велич­ков и Камен Кос­тадинов пис­мени оставки са подали още само двама членове на Изпъл­кома – Вален­тин Михов и Спас Русев, както и президен­тът на БФС Борис­лав Михай­лов. В средата на миналата сед­мица от спор­т­ния сайт са пус­нали въп­росите на всички членове на Изпъл­кома по елек­т­ронен път, а отговор не дошъл от Кирил Домус­чиев, Вен­цес­лав Стефанов, Михаил Статев, Панайот Рейзи, Димитър Геор­гиев, Вален­тин Михов, Спас Русев и Румян Въл­ков.

Отговор не е получен и от Емил Кос­тадинов, който на 2 април изрази готов­ност да се кан­дидатира за президент на БФС в интервю пред БТА. Доста от фут­бол­ните хора обаче комен­тираха, че желанието е тряб­вало да дойде ден по-рано — 1 април деня на шегата.

Нап­рави впечат­ление, че във въп­рос­ното интервю Кос­тадинов отново наб­легна, че изборът на нова управа на пред­с­тоящия кон­г­рес може да бъде само за период от няколко месеца и това е становището на прав­ната комисия на БФС. Твър­дението обаче не отговаря на истината, тъй като dsport установи миналата сед­мица, че становище на прав­ната комисията въобще не е тър­сено.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...