Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Григор Димитров разкри специална връзка с френската столица и „Ролан Гарос“

Григор Димитров разкри специална връзка с френската столица и „Ролан Гарос“

Григор Димитров разкри специална връзка с френската столица и „Ролан Гарос“

Отк­ритото пър­вен­с­тво по тенис на Фран­ция наб­лижава, а с това се засил­ват и емоциите около тур­нира. Григор Димит­ров даде интервю преди началото на втория Голям шлем за година в раз­говор с един от секс­сим­волите на тениса Даниела Хан­тухова, която се отказа от професионал­ния спорта. Най-добрият бъл­гар­ски тенисист комен­тира специал­ната си връзка с френ­с­ката столица, раз­кри тай­ните в стила си на обличане и отговори на няколко “блиц“ въп­роса.

- Какво означават тур­нирът „Ролан Гарос“ и Париж за теб?

- Вяр­вам, че имам много специална връзка не един­с­т­вено с тур­нира, но и със самия град. Живял съм в Париж около 4 години. В началото не бях убеден, че се нас­лаж­давам на френ­с­ката столица тол­кова, кол­кото ми се искаше. С течение на времето обаче все повече се забав­лявах — не само заради града и тур­нира, но и защото имах въз­мож­ността да търся нови прик­лючения. За съжаление, точно когато най-много заобичах Париж, се наложи да го напусна. Всеки път, зав­ръщайки се там, ме навяват само сладки и скъпи за мен спомени. Прек­расно е, наис­тина. Случ­вало ми се е понякога просто да намина в Париж за уикенда и да прекарам време на едно невероятно място.

- На какво най-много се нас­лаж­даваше в Париж?

- Пър­воначално си мис­лех, че храната е най-хубавото нещо там. С времето обаче отново нас­тъпи промяната — започ­нах да търся “скъпоцен­ните камъни“, над­ник­вайки в същ­ността на Париж. Исках да се раз­ходя из новите пар­кове, да посетя сгушени кът­чета, да пия кафе в интересни заведения. Някак си имах стремежа да отида там, където никой друг не ходи — нап­ример всички се раз­хож­дат по глав­ната улица, но аз избирах по-малките такива. Едно от любимите ми места във френ­с­ката столица е Мон­р­мар­тър (хълм в Париж, прочут с красивата си архитек­тура). Имаше едно ателие в този район и съм си обещал, че неп­ременно ще го посетя — ако се наложи, ще дойда по-рано във Фран­ция тази годна. Просто градът ми носи тол­кова положителни емоции, които прег­ръщам с отворени обятия.

- Несъм­нено си една от най-стилните извес­тни лич­ности в света, трябва да ти се приз­нае. Какво означава модата за теб въобще?

- Когато започ­нах да се задъл­бочавам в тази сфера, пър­вото, което исках да раз­бера, е всъщ­ност какво аз харес­вам — исках да отк­рия своята иден­тич­ност. Също така тър­сих отговор на въп­росите: Защо ще облека дадена дреха? По какъв начин ще я облека? На кое шоу ще гос­тувам? По този начин бързо раз­б­рах кое за мен е важно, а то е именно да избягам от банал­ното и да бъда раз­личен, да бъда “уникален“ по свой соб­с­т­вен начин, над­ник­вайки в детай­лите. Сега си спом­ням пър­вото шоу, в което гос­тувах — “Долче и Габана“ в Милано. Имах честта да бъда поканен от Ана Уин­тур — един от хората, на които най-много се въз­хищавам. Тя ми се обади един ден и ми каза “Хей, Григор! Неп­ременно трябва да дой­деш в Милано днес“. По това време тъкмо прик­люч­вах с тренировка, но вед­нага след обаж­дането хванах пър­вия самолет към италиан­с­кия град. Не можеш да откажеш на Ана. Прис­тиг­нах в Милано и Ана заяви, че ще дефилирам по подиума. Често казано, чувайки това, леко се притес­них — всички се под­гот­вяха трес­каво — прически, дрехи, а аз се чув­с­т­вах като риба, изкарана от океана. След това обаче се усетих в свои води. Казах си — “Какво пък тол­кова? Мога да се справя с това. Както в тениса преди важно събитие си имаш своите малки ритуали.“ Тук е същото, но с мал­ката раз­лика, че обс­танов­ката е доста по-далечна от спорта. Дефилирах по подиума минута и 20 секунди, а се под­гот­вях за това цели 3 часа. Чес­тно казано, тази минута и половина беше най-дългата в живота ми и пос­тоянно се питах: “И сега какво — трябва просто да вървя?“. Свик­нал съм да тичам по корта и да бъда агресивен, но това ме изх­върли в съв­сем раз­лична среда. Тогава осъз­нах, че дрехите, които носиш, показ­ват твоето отношение към модата. А това е от огромно значение. След това преживяване може би малко промених стила си на обличане, промених и рутината си при пазаруване. Причината за това е, че никога не съм искал да “робувам“ на един определен стил.

- След като тол­кова задъл­бочихме темата за модата, сега ще играем на една игра — давам ти имена на 3 извес­тни лич­ности, а ти ми каз­ваш коя според теб има най-добър стил. Пър­вите са Стефан Едберг, Пат Раф­тър и Ги Форже.

- Ще бъда напълно чес­тен — не съм наб­людавал чак тол­кова Ги. Най-много съб­рани впечат­ления имам за Пат Раф­тър, така че ще се спра на него.

- Габ­риела Сабатини, Крис Евърт и Елена Демен­тиева?

- Със сигур­ност Габи. С нея под­дър­жаме най-силна връзка.

- А сега — бързи въп­роси. Въобще не искам да мис­лиш, когато отговаряш! Авеню Мон­тан или Пето Авеню?

- Авеню Мон­тан.

- Макарони или палачинки?

- Макарони.

- Италиан­ска или френ­ска кухня?

- Италиан­ска.

- Сприн­това на корта или интен­зивна тренировка във фит­неса?

- И двете.

- Никой не бе давал този отговор досега. Първи мач в прог­рамата или нощна сесия?

- Пред­почитам първи мач.

- Вино или шам­пан­ско?

- Никога не съм проб­вал алкохол през живота си, така че не знам. Където и по света да пътувам, всички чуват този отговор. Зак­левам се. Да, това всъщ­ност е доста интересен факт за мен.

- Смокинг или ежед­невно облекло?

От край време нося много смокинги, така че ще се спра на тях.

- Сър­финг или голф?

- По-скоро сър­финг.

- Лук­созен рес­торант или пик­ник на плажа?

- Определено пик­ник на плажа.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...