Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Томас Бах: Не е обсъждана отмяна на Игрите в Токио

Томас Бах: Не е обсъждана отмяна на Игрите в Токио

Томас Бах: Не е обсъждана отмяна на Игрите в Токио

Ние никога не изоставяме спортистите, заяви президентът на МОК

Отмяната на Олим­пийс­ките игри в Токио би била най-простото решение, но Меж­дународ­ният олим­пийски комитет (МОК) не е раз­г­ле­джал тази въз­мож­ност. Това заяви по време на Сесията на МОК президен­тът на организацията Томас Бах. “Отмяната би била най-лесният вариант за нас. Щяхме да получим парите от зас­т­рахов­ките и да прис­тъпим към под­готов­ката за Игрите през 2024 година в Париж. Но никога не сме обмис­ляли въз­мож­ността за отмяна, МОК никога не изос­тавя спор­тис­тите по този начин“, каза Бах.

“Нап­равихме без­п­рецеден­тна стъпка да отложим Олим­пийс­ките игри. Днес мога да кажа чес­тно — не знаехме, че всичко ще бъде тол­кова трудно. Никой никога не се е сблъс­к­вал с подобна ситуация. Ние можехме да вземем това решение само благодарение на пъл­ното доверие от страна на нашите япон­ски пар­т­ньори“, добави президен­тът на МОК.

Учас­т­ниците в сесията на МОК, която се провежда в Токио, почетоха с минута мъл­чание жер­т­вите на пан­демията от коронавирус. Япон­с­кият премиер Йошихиде Суга, който присъс­тва на сесията, пот­върди решимостта на мес­т­ните власти да проведат Олим­пиадата в безопасен фор­мат. “Животът и здравето на хората в Япония остават наш приоритет, но правим и всичко въз­можно, за да могат спор­тис­тите да се със­тезават безопасно. Решени сме да проведем Игрите в безопасен фор­мат,“ каза Суга.

Президен­тът на МОК Томас Бах заяви, че светов­ната общ­ност ще се въз­хищава на япон­ците заради Олим­пиадата. “Най-накрая идва момен­тът за Олим­пийс­ките игри. Мисля, че ще има няколко милиарда души, които ще се въз­хищават на хората в Япония, които гледат със­тезанието“, каза Бах.

На сесията членовете на МОК ще оценят готов­ността на Япония за Игрите в условията на пан­демия. Във втория ден ще бъде изб­рана столицата на Лет­ните олим­пийски игри през 2032 година. Един­с­т­вен кан­дидат за домакин­с­тво на форума след 11 години е авс­т­ралийс­кият град Бриз­бейн, който бе одоб­рен от Изпъл­кома на МОК през миналата сед­мица и се очаква да бъде гласуван днес.

В рам­ките на сесията ще се проведат избори за ръководни длъж­ности в МОК.

В същото време стана ясно, че най-малко девет души, учас­т­ващи на Лет­ните олим­пийски игри в Токио, са дали положителни тес­тове за коронавирус през пос­лед­ните 24 часа, съоб­щават от Организацион­ния комитет. Вирусът е отк­рит при един япон­ски доб­роволец, шес­тима япон­ски служители и един чуж­денец. Освен това COVID-19 е пот­вър­ден при чуж­дес­т­ранен спор­тист на територията на Олим­пийс­кото село, той е пос­тавен под каран­тина за две сед­мици.

Така общият брой на заразените е дос­тиг­нал 71, от които 31 чуж­денци. От Чеш­кия олим­пийски комитет съоб­щиха, че коронавирус е отк­рит при играча от национал­ния отбор по плажен волей­бол Онд­р­жей Перушич, който живее в Олим­пийс­кото село.

От заминалите бъл­гар­ски спор­тисти официално засега няма нито един заразен.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...