Министър Кузманов в Токио за откриването на Олимпиадата

Служеб­ният минис­тър на спорта Анд­рей Куз­манов ще присъс­тва на церемонията по отк­риването на Лет­ните олим­пийски игри в Токио на 23 юли. Куз­манов прис­тига в Япония утре и ще остане в столицата на страната до 25 юли. По време на прес­тоя си в Токио той планира да посети със­тезания с бъл­гар­ско учас­тие, като в прог­рамата му са включени и официални срещи с пред­с­тавители на мес­т­ната власт.