Ангел Петричев обвини важен човек на „армейците в лъжи

Изпъл­нител­ния дирек­тор на Лудогорец Ангел Пет­ричев изпол­зва официал­ния профил на клуба във „Фейс­бук“, за да комен­тира думите на Алън Пардю. В интервю за „Дейли Мейл“ съвет­никът на соб­с­т­вениците на ЦСКА обяви, че в бъл­гар­с­кия фут­бол няма рав­нопос­тавеност на отборите. Причината за това е фак­тът, че телевизион­ните права за мачовете се дър­жат от соб­с­т­вениците на Лудогорец.

С изненада прочетох изказ­ванията на г-н Алън Пардю пред анг­лийс­ките медии и твър­дението му, че соб­с­т­вениците на Лудогорец притежават телевизион­ните права за бъл­гар­с­кото пър­вен­с­тво. Едва ли заради нор­веж­кият студ, по-скоро заради дъл­гия прес­той в бъл­гар­с­ката фут­болна дейс­т­вител­ност г-н Пардю влиза в ролята на глашатай на неис­тини. Без­с­порен факт е, че телевизион­ните права са соб­с­т­веност на „Нова брод­кас­тинг груп“ от доста време и кол­кото пъти да се пов­таря лъжата, че братята Домус­чиеви имат нещо общо, то няма да стане истина. Г-н Пардю би тряб­вало добре да знае, че тит­лата ще се реши на терена, където се вижда работата на фут­бол­ните хора, към които и той се числи “, обяви Пет­ричев.