Руснакът Сергей Ковальов показа класа и победи Тервел Пулев

Тер­вел Пулев, даде всичко от себе си, но това на бе дос­татъчно за успех срещу бив­шия световен шам­пион в по-лека категория Сер­гей Ковальов. Рус­накът показа сериозна класа при зав­ръщането си на професионал­ния ринг след 3 години пауза, но в полутежка категория. В здрава битка в Лос Анджелис бив­шият световен шам­пион демон­с­т­рира скорост и сериозна класа срещу брон­зовия медалист от Лон­дон 2012 и показа как се печели убедително срещу Тер­вел Пулев в 10-рундова битка.

Сер­гей Ковальов демон­с­т­рира по-големия си опит, но и Тер­вел Пулев показа много сериозно израс­т­ване. Сблъсъкът на бъл­гарина със слав­ния рус­нак Сер­гей Ковальов бе главен на галавечерта в Калифор­ния. Тер­вел Пулев допусна първо поражение на профиранга в битка №17.

Благодаря на всички свър­зани с работата ни да стигна до тук да играя с един от най –доб­рите бок­сьори в света в нашето време. Благодар­ности и на всеки, който вярва в мен и не спира да ме под­к­репя въп­реки, че моята ръка не беше вдиг­ната от реферите. Рад­вам се, че бях на това ниво на този ринг, с такъв леген­дарен бок­сьор. Въп­реки труд­ния мач и високото темпо се чув­с­т­вам в отлично здраве и нас­т­роение“, заяви бъл­гар­с­кият бок­сьор.

Не спирах да чувам гласа на брат ми Куб­рат през всич­ките 10 рунда, от край до край. Това ми даваше страшно много сила. Чувах под­к­репата на бъл­гарите в залата. Много се рад­вам, че имаше такова силно бъл­гар­ско присъс­т­вие в залата в Лос Анджелис. От загубите учим повече, откол­кото от победите“, каза още Тер­вел Пулев.

Нямам тър­пение да се прибера в Бъл­гария при семейс­т­вото си и да ги прегърна– много ми лип­с­ваха през всич­ките три месеца на под­готовка в САЩ”, написа Тер­вел Пулев в профила със в Инс­таг­рам.