Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил Пет­ков ще отпусне 100 милиона лева за фут­болни бази, съобщи намиращият се в оставка минис­тър на младежта и спорта Радос­тин Василев при гос­туването си в БНТ. „Изгот­вихме прог­рама за фут­бол­ните клубове, която, може би, ако имаме още 23 сед­мици, ще пред­с­тавя. 100 милиона лева ще отидат в помощ на професионал­ните клубове за инф­рас­т­рук­турата им. Да, на фона на този Бъл­гар­ски фут­болен съюз“, каза Радос­тин Василев.

Той засегна, макар и бегло, темата за лиценза на БФС, като сподели още, че има още няколко сед­мици на поста, въп­реки че е в оставка. “Никога не е късно, да не бър­заме. Има още 23 сед­мици пред това правител­с­тво. Нищо не се знае. В БФС ситуацията е подобна на това, което се случва в дър­жавата. Много си приличат. Мисля, си даже, че в БФС нещата са по-страшни“, заяви минис­търът в оставка.

За спорт щяха да се отделят, надявам се да се отделят, много повече сред­с­тва. Получих критики от свър­зани с политически пар­тии федерации. Не защитавам ничии интереси в спорта и това е ясно. Не приемам такива критики. Тръг­вам си с високо вдиг­ната глава“, допълни Василев.

Много хора има да ме изп­ращат с музика. Г-н Кралев може да ме изп­раща с музика, много биз­нес­мени, които са зав­ладели спор­тни бази. И ние ги принуж­даваме да си тръг­нат, защото не инвес­тират така, както трябва, но раз­виват соб­с­т­вен биз­нес на гърба на дър­жавата. Те могат да ме изп­ращат с музика. Имаме пред­седатели на федерации, които са свик­нали дър­жав­ния ресурс да го хар­чат за коли, апар­таменти и почивки. Така че, повяр­вайте ми, има много хора, които искат да ме изп­ратят с музика“, каза още спор­т­ният мис­тър в оставка.