Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Георги Иванов: Най-големият проблем в българския футбол е при юношите, които не могат да преминат прехода към мъжките отбори

Георги Иванов: Най-големият проблем в българския футбол е при юношите, които не могат да преминат прехода към мъжките отбори

Георги Иванов: Най-големият проблем в българския футбол е при юношите, които не могат да преминат прехода към мъжките отбори

Новият селекционер на националния тим ще бъде обявен на 28 юли, заяви техническият директор на БФС

Тех­ничес­кият дирек­тор на БФС Георги Иванов даде екс­к­лузивно интервю пред БЛИЦ, в което раз­кри няколко любопитни неща. Водят се преговори и с чуж­денец за национален селек­ционер, а неговото име ще бъде обявено на 28 юли. Гонзо призна, че в пос­лед­ните два месеца има нови сиг­нали от УЕФА за съм­нителни мачове с бъл­гар­ско учас­тие. Дър­жавата обаче не пред­п­риема никакви мерки. Георги Иванов говори за инцидента, който Тодор Неделев претърпя в грузин­с­ката столица Тбилиси.

- Г-н Иванов, кога ще научим кой е новият селек­ционер на Бъл­гария?

- Президен­тът Борис­лав Михай­лов каза, че в края на юли ще обявим кой ще бъде треньор. Това ще се случи на Изпъл­кома. В момента текат раз­говори и обсъж­даме кан­дидатури с тех­ничес­кия екип, с който трябва да изберем кой ще бъдат кан­дидатите за треньор и на 28 юли Изпъл­комът ще вземе край­ното решение.

- Има ли вариант БФС да избере чуж­денец за национален селек­ционер?

- Да, същес­т­вува и такъв вариант. Дали ще е бъл­гарин или чуж­денец, за нас е важно да бъде човек, който има дъл­гос­рочна визия как ще раз­вие отбора.

- Как се раз­делихте с Ясен Пет­ров и каква е оцен­ката ви за работата му с отбора?

- С Ясен Пет­ров съм работил и преди. Той е изк­лючително корек­тен човек, със самочув­с­т­вие и добър треньор. Човек, който има доб­лест и след мача с Грузия в Раз­г­рад си подаде остав­ката. Но не смятам, че той има основ­ната вина. В крайна сметка ние заварихме играчи в национал­ния отбор, които бяха непод­гот­вени физически. Може би изборът ни, селек­тирането на фут­болисти, не беше най-правилното — с кон­тузените и тези, които не са играли. И напълно нор­мално, в пър­вия ден като видях фун­к­ционал­ните резул­тати на отбора, знаех, че нещата няма да бъдат такива, как­вито искахме да бъдат.

- Как видяхте отбора отб­лизо? Какво беше нас­т­роението в съб­лекал­нята? Фут­болис­тите потис­нати ли са психически? Има ли някакъв срив в отбора?

- Това беше пър­вият ми допир с национал­ния отбор. Когато те имаха кон­т­ролни мачове в Катар, аз бях с юношите до 17 години в Пор­тугалия. Видях доста неща, които ще променим. Сега ще наз­начим двама кон­диционни треньори. Те ще работят изк­лючително много и ще гледат само физичес­ката форма на играчите. Ще следят резул­татите им в мачовете на клуб­ните им отбори. Важ­ното е да нап­равим една група от играчи, които да се следят и селек­тират. Да се знае какви са условията и по какъв начин ще работят. Същото означава и за треньора. Всички национални селек­ционери — имаме 13 отбора с жен­с­кия фут­бол, мини фут­бола и плаж­ния фут­бол. Много е важно да със­тавим критерии, по които да се работи и да имаме кон­т­рол. Аз, откакто станах дирек­тор, нещата се променят. Правим доста неща за раз­витието на фут­бола. Договорът го под­писах януари и всич­ките тези неща, които ще променяме, бяха в тези шест месеца, защото нищо не можеш да промениш по средата на сезона.

- Заявихте, че фут­болис­тите, които не играят в клубовете си, няма да бъдат викани в национал­ния отбор, независимо от имената им. И проз­вучахте доста категорично. Ще се намерят ли обаче дос­татъчно такива пред­вид факта, че в бъл­гар­с­ките клубове се прив­личат доста чуж­денци и нашите все по-малко играят?

- Да, изборът ни е тесен, но в крайна сметка БФС работи, за да съз­дава правила. Национал­ният селек­ционер работата му е да селек­тира играчите. Работата в клубовете е много важна. Те носят отговор­ност за спор­т­ната форма на играчите. Когато един фут­болист не е в добра форма и не играе дълго време, той няма как да бъде полезен на национал­ния отбор. Нито един фут­болист не може да играе на високо ниво, ако не е под­гот­вен физически.

- Има обаче голям проб­лем, бол­ният проб­лем в бъл­гар­с­кия фут­бол — многото чуж­денци. Как ще бъде излекуван той?

- Ние не искаме да пречим на клубовете, а да им помагаме. Но в крайна сметка един професионален клуб на базата на европейс­кото законодател­с­тво може да си поз­воли да играе с 11 хър­вати или 11 румънци. Не можем да ги спрем. Също по желание на клубовете се съг­ласихме да има петима чуж­денци, които да могат да играят. Отборите дават тех­ните доводи, че фут­болис­тите, които са извън ЕС, първо са по-евтини като зап­лати. Второто нещо е, че могат след като играят при тях една-две години, след това да бъдат продадени. Аз също не адмирирам това, че има тол­кова много чуж­денци. В крайна сметка, за да изг­радиш един талант, трябва много време. По-лесното е да вземеш един чуж­денец на 2324 г. с тран­с­ферна сума, ще излезе по-евтин. Много президенти в бъл­гар­с­ките клубове не идват с дъл­гос­рочна стратегия. Те искат момен­тни резул­тати. Затова най-големият проб­лем в бъл­гар­с­кия фут­бол е при юношите, които не могат да преминат прехода към мъж­ките отбори. Таланти не лип­с­ват. Ето, преди два месеца играхме на европейско пър­вен­с­тво за юноши до 17 г. Проб­лемът е как клубовете раз­виват и налагат соб­с­т­вените си кадри.

- Докога ще продължи шумотевицата и сапуненият сериал, както е наричан от много хора, Бер­батов и БФС?

- Шумотевицата те я съз­дават, тех­ният прос­ловут екип. Мар­тин Пет­ров критикува. Целият им екип го прави. Критикуват и дават прес­кон­ферен­ция преди мачовете на национал­ния отбор. Играл съм с тях, двама от тези трима се отказаха точно заради критики към национал­ния отбор. Много е жалко, когато ти си го изпитал на гърба си и си се отказал заради това, че са те критикували, в същия момент преди мач на национал­ния отбор излизаш и даваш прес­кон­ферен­ция, критикувайки президент, треньори, фут­болисти. Лично на мен това не ми пречи, даже се забав­лявам на тех­ните прес­кон­ферен­ции. Но това пречи на работата на фут­болис­тите и треньорите. Заради това понякога реагирам остро. Ако се отнасят по същия начин, пак ще реагирам по същия начин. Аз нямам претен­ции към тях. Те са кан­дидати за президент. Но кан­дидат за президент си тогава, когато има кон­г­рес. Кон­г­ресът, ако е след 3 години, тогава какъв кан­дидат си. Има съд, който ще определи дали ще има кон­г­рес след три месеца, след три години. В крайна сметка на пос­лед­ния кон­г­рес 400 клуба дадоха доверието си на Борис­лав Михай­лов. Само един клуб имаше, който беше против. Това, което тези мом­чета искат да нап­равят, да си изложат прог­рамата, виж­данията, които имат за фут­бола, как смятат да го раз­виват. И тогава вече хората да преценяват дали те са по-добри от нас­тоящото ръковод­с­тво. До момента не съм чул нищо кон­к­ретно как и какво ще нап­равят. Да, събират там някакви хора — 200 човека от аматьор­с­ките клубове, обяс­няват някакви неща, повечето от които не са верни. Имат желание за власт, но не са под­гот­вени за това нещо. Не са се сблъс­к­вали с реал­ните проб­леми, само са ги чували. Няма как да водиш политика с президенти на клубове, които дават по 1520 милиона.

- Комен­тарът ви за кош­мара с Тошко Неделев, вие бяхте в Грузия, преживяхте го…

- Много неп­риятен инцидент. Пожелавам на Тошко да се оправи, пак да бъде същия фут­болист, пак да ни радва. Но нещото, което ми нап­рави впечат­ление, споделих го с отбора вед­нага след това, ще го споделя и на вас — в тъм­ния тунел, в тази ужасна обс­тановка след катас­т­рофата, всички работиха като бойна група. Всички хук­наха да помагат на Тодор, на док­тора, на полицията, на линей­ката… Казах им, че съм горд с тях, защото в тази тежка обс­тановка показаха, че са колек­тив. А това беше много по-тежко преживяване — по-тежко и от най-голямата загуба на терена.

- Има ли сиг­нали за „черно тото“?

- Има, даже нас­коро спор­т­ният минис­тър каза, че има такъв сиг­нал. Той е към дър­жавата, тя трябва да се намеси. Аз съм “за“, ако има такива хора, които да продават мачове и играят тото, да бъдат наказани до живот. Защото това е смърт за фут­бола. И ако те имат някакви сиг­нали, дър­жавата да започне да ги раз­с­ледва. Има сиг­нали от УЕФА, които ни ги изп­ращат на БФС, както и до органите, които трябва да раз­с­лед­ват.

- Колко такива сиг­нали са пос­тъп­вали пос­лед­ните два месеца?

- Пос­лед­ните два месеца са около 34 случая. Дошли са при нас, ние сме ги предали, а органите, които трябва да раз­с­лед­ват, не вър­шат нищо. И излиза спор­т­ният минис­тър и казва, че има мач, който е подаден от УЕФА. А ти си човек, който трябва да раз­с­ледва.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие