Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Православната църква в Кипър инвестира във фотоволтаични паркове

Православната църква в Кипър инвестира във фотоволтаични паркове

Кипър­с­ката правос­лавна цър­ква става произ­водител на елек­т­роенер­гия. В пар­т­ньор­с­тво с дър­жав­ната елек­т­роенер­гийна ком­пания на Кипър тя инвес­тира и ще осъщес­тви най-големия фотовол­таичен проект в страната на стой­ност 70 млн. евро, предаде БНР. Съв­мес­т­ното пред­п­риятие, в което акционери са Светата архиепис­копия на Кипър и кипър­с­ката елек­т­роенер­гийна ком­пания (ЕАС), получи одоб­рение за изг­раж­дането на 10 фотовол­таични парка. Те са допъл­нителни към лицен­зираните по-рано 4 соларни парка.

С издадените раз­решения целият проект на Цър­к­вата и дър­жав­ната ком­пания включва съз­даването на 14 парка за произ­вод­с­тво на слън­чева енер­гия с обща мощ­ност от 84 мегавата, в които ще бъдат инвес­тирани около 70 млн. евро. Новите 10 соларни съоръжения ще заемат близо 2000 дка в планин­ски район близо до столицата Никозия. Очаква се строител­ните работи да започ­нат догодина и да продъл­жат до средата на 2025 г.

Заяв­ленията за мон­тиране на фотовол­таични инс­талации за жилищата са се удвоили в срав­нение с миналата година и дос­тигат по около 1000 на месец, съоб­щиха от Кипър­с­ката асоциация на пред­п­риятията за възоб­новяема енер­гия. Огром­ният интерес е заради енер­гий­ната криза и особено в резул­тат на обявените от правител­с­т­вото прог­рами за суб­сидиране на соларни сис­теми.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...